مجله تاپ‌ناز‌

آموزش دوخت مانتو + الگوی دوخت مانتو

الگوی دوخت مانتو به همراه آموزش دوختن مانتو

الگوي اين مدل در اين شماره الگوي آن را طراحي كرده و نحوه دوخت آن را نيز آموزش داده ایم. اين مدل را حتماً با پارچه هاي كش دار تهيه كنيد و الگوي آن را مي توانيد يكسره برروي پارچه پياده كنيد. برطبق الگوي ارائه اين مدل را تهيه كنيد.

آموزش دوخت مانتو + الگوی دوخت مانتو

مراحل برش پارچه بدون الگو :

ابتدا پارچه را به صورت دولايه تا كرده به صورتي كه دو خط طولي پارچه برروي همديگر قرار گيرند.

نكته :

پارچه هاي تريكو و ويسكوز به صورت دولايه بدون درز ميباشند كه علت آن روش تشكيل يا بافت پارچه مي باشد و در اصطلاحات صنعتي به آنها پارچه هاي گردباف گويند، توجه كنيد در هنگام برش لباستان دو خط تاي پارچه كه در دو طرف آن قرار دارد در داخل لباس نباشد، توصيه مي كنيم جهت راحت تر برش زدن ابتدا يكي از خط هاي تاي پارچه را توسط قيچي برش بزنيد و پارچه را به صورت يك لاي باز درآوريد.

آموزش دوخت مانتو + الگوی دوخت مانتو

برش قسمت پشت مانتو :

با توجه به  تصوير 1   خط AB برابر 1/5 cm مي باشد و خط AC برابر با 9cm . فاصله خط AF برابر با 50cm از نقطه Fخطي عمود به طرف پايني رسم كرده و در خط فاصله 8cm آن را نقطه G بناميد. نقطه C را با خطي مسقيم به نقطه G متصل كرده و فاصله خط CL برابر با 11cm مي باشد.

از نقطه 4cm G به طرف پايني عالمت زده و نقطه K بناميد، سپس نقطه L را به نقطه K متصل كنيد، اين خط روي آستین مي باشد. از نقطه B در سمت پايني 40cm اندازه گرفته برروي خط عمود و آن را نقطه D بناميد. از نقطه Dخطي عمود به سمت داخل مانتو رسم كنيد .

خط كمر فاصله خط DE برابر است با دور باسن + 1cm مي باشد. نقطه K را به نقطه E به صورتي متصل كنيد كه 5cm ابتداي نقطه K به صورت عمود بر خط LK رسم شده باشد. فاصله نقطه D تا نقطه M به دلخواه مي باشد كه قد مانتو را تشكيل مي دهد. اندازه MH برابر است با اندازه خط DE. در هنگام برش پشت مانتو دقت كنيد كه خط AMبرروي دو لاي بسته پارچه قرار گرفته و خط مركزي پشت مانتو را تشكيل مي دهد.

برش قسمت جلو مانتو سمت چپ :

در اين بخش پارچه به صورت يك لا برش خورده مي شود تصوير 2.

خطوط سرشانه و روي آستین و همچنین پهلو H-E-K-C را مطابق تصوير 1 و قسمت پشت مانتو رسم كنيد. خط كمر كه بر نقطه E عمود شده است را امتداد دهيد به طول 90cm HGD 80 و نقطه P بناميد. ميزان بلندي و كوتاهي خط كمر به دلخواه مي توانيد تغيير دهيد زيرا با تغيير اين اندازه مقدار چین موجود در ناحيه كمر جلوي لباستان تغيير مي كند.

آموزش دوخت مانتو + الگوی دوخت مانتو

از نقطه E برروي خط EP به اندازه 25 الي 30cm عالمت زده و آن را نقطه N بناميد. سپس نقطه C كه گوشه گردن مي باشد را به نقطه N متصل كنيد با خطي صاف و سپس آن را حدود 1/5 الي cm 2 به سمت داخل منحني كنيد. خط طراحي يقه جهت طراحي خط پايني مانتو نقطه H را به نقطه P با خطي منحني متصل كنيد، دقت كنيد كه از نقطه P و نقطه H خطي عمود رسم كنيد و ابتدا و انتهاي منحني را روي اين خطوط صاف رسم كنيد.

آموزش دوخت مانتو + الگوی دوخت مانتو

برش قسمت جلو مانتو سمت راست :

در اين قسمت نيز پارچه به صورت يك لا برش زده مي شودتصوير 3.

خطوط سرشانه و روي آستین و خط كمر E-D-K-C را مطابق تكه هاي پشت و جلوي چپ رسم كنيد. از نقطه Cمطابق تصوير 3 روي خط عمود بالاي مانتو حدود 20cm بيرون رفته و نقطه Z را علامت بزنيد. از نقطه Z عمودي به پايني الگو رسم كرده و نقطه H را به آن عمود كرده و نقطه S بناميد.خط حاشيه پايني مانتواز نقطه S برروي خط cm 12 HS علامت زده و آن را نقطه T بناميد. توسط خط كش و با خطي مستقيم نقطه T را به نقطه E در قسمت خط كمر پهلو متصل كنيد. از نقطه Z برروي خط 40 ZS الي cm 45 پايني آمده و نقطه Y را علامت بزنيد.

برش تكه كمر جلو مانتو سمت راست :

مستطيلي به عرض 24cm و طول آن برابر با خط كمر مانتو تا خط حاشيه پايني مانتو روي يك لاي پارچه رسم كنيد. تصوير 4 توجه داشته باشيد كه خط QR برابر با 24cm مي باشد و خط QW برابر با خط EH در تصوير 1 مي باشد. خطQW در حقيقت خط پهلوي راست مانتو مي باشد كه از خط كمر به پايني به تكه پشت مانتو متصل مي شود.

 آموزش دوخت مانتو + الگوی دوخت مانتو

روش دوخت مانتو :

ابتدا مانند تصوير 1 خط سجاف پشت گردن را طراحي كرده و آن را از پارچه برش زده و لايي بچسبانيد. سپس از روي خط گردن به خط گردن پشت مانتو چرخ كرده و پس از چرت زدن اضافه درزها آن را برگردانده و اتو كنيد. برروي خط كمر پشت بايد كش بدوزيد و با اين روش گشادي كمر را به ميزان كمر خود درآوري. تكه كمر پهلو جلو سمت راست تصوير 4 را از روي خط QW به خط پهلوي راست تكه پشت يعني خط EH  تصوير1 بدوزيد.

نكته :

قبل از دوخت يك نوار به عرض 6cm و طول 50cm از راستاي پارچه برش بزنيد و آن را به خط QR شكل 4 چرخ كنيد به صورتي كه اضافه اين نوار به حالت كمربند از نقطه R آزاد باشد. سپس خط CK در تصوير 3 را به خط CK در تصوير 1 سمت راست چرخ كنيد. خط سرشانه سمت چپ مانتو را نيز به همني صورت چرخ كرده  خط CK تصوير 2 به همني خط در تصوير 1 سمت چپ. خط پهلو سمت چپ مانتو را به گونه اي چرخ كنيد كه خطوط EH در تصوير 1 و تصوير 2 برروي همديگر باشند.

در هنگام دوخت حدود 5cm بالاتر از نقطه E شروع و تا نقطه H ادامه دهيد. برروي تصوير 2 از نقطه E برروي خط كمر 20 الي cm 25 جلو آمده و آن را با نقطه I مشخص كنيد. سپس فاصله نقطه I تا نقطه P را به ميزان 10 الي 20cmچین كش يا پيلي هاي ريز بدهيد. اين مقدار با توجه به تغيير سايز و با توجه به سليقه شما جهت مقدار روي هم قرار گرفتن چپ و راست مانتو مي تواند كمتر يا بيشتر شود كه مي بايد در هنگام پرو مانتو آن را ثابت كنيد. سپس فاصله خط NP را مطابق تصوير 4 كمر مي دوزيد كه اضافات كمر در نقطه P قرار داشته باشد.

روش برتن كردن مانتو :

در هنگام پوشدن ابتدا تكه كمري كه روي خط كمر در تصوير 4 دوخته شده را به پهلوي سمت چپ برده و آن را در آن ناحيه توسط بندي ديگر و يا يك عدد دكمه روي اضافه درز خط پهلوي چپ ثابت كنيد. سپس كمري كه روي خط كمر تصوير 2 دوخته ايد را نيز برروي پهلوي راست مانتو با توجه به دو روش ارائه شده قبل ثابت كنيد. در اين مرحله كمربندي به پهناي cm 10 و طول تقريبي 2 متر از پارچه ساتن دوخته و آن را دور تا دور كمر چرخانده و در پهلوي چپ پاپيون تزييني بزنيد.

در انتها تكه سمت جلوي مانتو را مي بايد از روي كمربند و تكه هاي ديگر عبور داده و در زير پاپيون ثابت كنيد. به اين روش كه نقطه Y در اين تكه تصوير 3 را توسط يك عدد دكمه و بنديك برروي نقطه E در تصوير2 كه خط كمر سمت چپ مي باشد ثابت كنيد. در تصوير 3 از نقطه C خطي به نقطه Y رسم شده است شما مي توانيد در صورت تمايل و ضخيم بودن پارچه اين خط را با در نظر گرفتن اضافه درز برش بزنيد ولي توصيه مي كنيم كه در هنگام پوشيدن و بستن بندينك نقطه Y اين قسمت اضافه يقه را به سمت داخل مانتو تا بكنيد تا زيباتر برروي تنتان قرار بگيرد.

براي اينكه لايي چسب محكم بر پارچه بچسبد هميشه سعي كنيد لايي را از طول برش بزنيد و جهت چسباندن آن از اتوي بدون بخار استفاده كنيد.

مطالب مشابه را ببینید!