تست هوش لوزی های اعداد

با دقت در شکل زیر لطفا بگویید چه عددی به جای علامت سوال در لوزی آخری باید جایگزین کرد.

تست هوش

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ:

همانطور که در شکل مشخص است در همه لوزی ها یک رابطه صادق است: تفاضل اعداد بالا و پایین برابر مجموع اعداد در طرفین لوزی است. بنابراین پاسخ عدد ۴ است.

برای دیدن تست هوش بیشتر کلیک کنید.

مطالب مشابه را ببینید!