از خودگذشتگی جالب حیوانات +عکس

این موش شجاع برای نجات جان دوست خود که مورد حمله مار غول پیکری گرفته بود، خود را به خطر انداخت و به کمک دوست خود رفت.

این موش که ابتدا برای اینکه بتواند دوست خود را از دهان این مار بیرون بکشد به روی سر مار رفت و هر چند با پای خود به سر مار می زد، در آخر شکست خورد و خودش نیز طعمه مار شد.

از خودگذشتگی جالب حیوانات

از خودگذشتگی جالب حیوانات
از خودگذشتگی جالب حیوانات
 

از خودگذشتگی جالب حیوانات
از خودگذشتگی جالب حیوانات
از خودگذشتگی جالب حیوانات
از خودگذشتگی جالب حیوانات
 

مطالب مشابه را ببینید!