زمانی که “حرف مفت” وارد ادبیات فارسی شد

زمانی که "حرف مفت" وارد ادبیات فارسی شد

داستان کوتاه؛وقتي ناصر الدين شاه دستگاه تلگراف را به ايران آورد و در تهران نخستين تلگرافخانه افتتاح شد. مردم به اين دستگاه تازه بي اعتماد بودند، براي همين، سلطان صاحبقران اجازه داد كه مردم يكي-دو روزي پيام هاي خود را رايگان به شهر هاي ديگر بفرستند.

وزير تلگراف استدلال كرده بود كه ايراني ها ضرب المثلي دارند كه مي گويد “مفت باشد. كوفت باشد.”

يعني هر چه كه مفت باشد مردم از آن استقبال مي كنند. همين طور هم شد.

مردم كم كم و با ترس براي فرستادن پيام هايشان راهي تلگرافخانه شدند. دولت وقت، چند روزي را به اين منوال گذراند و وقتي كه تلگرافخانه جا افتاد و ديگر كسي تلگرافخانه را به شعبده و جادو مرتبط نكرد و همه به هر بهانه ای برای فرستادن پیام می آمدند.

مخبر الدوله دستور داد بر سردر تلگرافخانه نوشتند:

“از امروز حرف مفت قبول نمي شود.”

مي گويند “حرف مفت” از آن زمان به زبان فارسي راه پيدا كرد.

منبع: داستان های کوتاه و اموزنده

مطالب مشابه را ببینید!