اگر با هوش هستید این تست راحل کنید

اگر با هوش هستید این تست راحل کنید

تست هوش

الف . کدام یک خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟

ب.آیا میتوانید دوقلو ها را تشخیص دهید؟

ج.چند زن در تصویر فوق وجود دارد؟

د.چند نفر خوشحالند ؟

ر.چند نفر ناراحت هستند ؟

مطالب مشابه را ببینید!