مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب خودکشی ؛ مشاهده خودکشی در خواب و تعابیر خودکشی در خواب

تعبیر خواب خودکشی

تعبیر خواب خودکشی از معبران معروف را در این مطلب می خوانید.

دیدن خواب خودکشی و یا اینککه در حال خودکشی باشیم ترس و اضطراب زیادی را به ما منتقل می کند.

دیدن این خواب ریشه در افکار ما در واقعیت دارد، ممکن است در خوابمان موقعیتی را تجربه کنیم که در آن وادار به خودکشی باشیم یا اینکه در واقعیت هم مدام به این موضوع فکر کنیم.

باید به خاطر داشته باشید که بیشتر انسان هایی که در رویای ما دیده می شوند نمایانگر جنبه ای از وجود خود ما هستند.

پس تصویر فردی که خودکشی کرده است نشان دهنده این است که ما د زندگی لذتی نداریم و از زندگی خود راضی نیستیم.

تصویر خودکشی ممکن است نشانی از خشم درونی سازی شده باشد که در این موقعیت به جای ابزار خشم خود، بخش هایی از احساسات خود را نابود می کنیم.

اگر شخصی که در رویا خودکشی کرده را بشناسیم

طبق معمول بـه مـا نشان می دهد کـه امیدوایم آن شخص از زندگی مـا بیرون رود.

 

تعبیر خواب خودکشی کردن

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید دست بـه خودکشی می زنید، نشانه آن اسـت کـه بدبختی بر دوش شـما سنگینی خواهد کرد.

معبرین غربی:

اگر در خواب مشاهده کردید کـه دست بـه خودکشی زده‌اید نشانه این اسـت کـه شـما از بار مسئولیت و نا امیدی فرار میکنید.

 

تعبیر خواب خودکشی دیگران

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید کسی دست بـه خودکشی زده اسـت، نشانه آن اسـت کـه شکست دیگران در زندگی بر منافع شـما تأثیری منفی خواهد گذاشت.

معبرین غربی:

اگر در خواب دیدید کـه دیگران خودکشی می کنند بـه این معناست کـه شـما مورد اذيت دیگران قرار می گیرید.

 

تعبیر خواب خودکشی همسر «نامزد»

آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست بـه خودکشی زده اسـت، نشانه آن اسـت کـه در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد.

 

تعبیر خواب خودکشی دوست

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید دوستی خودکشی کرده اسـت، نشانه آن اسـت کـه برای تصمیم‌گیری راجع بـه موضوعی مهمی دچار تردید میشوید.

 


تعبیر خواب خودکشی

تعابیر بیشتر در مورد خودکشی کردن در خواب

خواب، تنها انعکاس افکار، احساسات، ترس و خواسته‌هاي درونی شـما اسـت. هرگز نباید الگویی برای آن‌چـه باید در زندگی انجام دهید، باشد زیرا در نهایت خودتان مسئول برنامه‌ریزی سرنوشت‌تان هستید. در زمان دیدن خواب خودکشی، باید لحظه‌اي فکر کنید کـه در خواب چـه احساسی داشتید و چـه اتفاقاتی افتاد.

شاید جنبه‌اي از خواب‌تان میتواند یک استعاره برای زندگی فعلی شـما باشد. اغلب، معنای این خواب استعاره‌اي اسـت از چیزی کـه می خواهید تغییر کند یا تغییر کرده‌اسـت. زمانی کـه بدانید ناخودآگاه‌تان چـه چیزی میـــخواهد بشما بگوید، می توانید تغییراتی را در زندگیتان ایجاد کنید کـه رشد و خوشبختی شـما همواره تحت حمایت باشد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مرده؛ دیدن خواب مرده چه معنایی می دهد ایا خوب است یا بد؟

شما خواهان یک شروع تازه هستید

مرگ یک تحول نهایی اسـت. در حالیکه رویای مرگ می تواند احساس وحشت را در درون شـما بیدار کند، اما همیشه عاملی برای نگرانی نیست. در بعضی موارد، رویای مرگ ممکن اسـت حتی خبر از اتفاق خوبی بدهد. ممکن اسـت در خواب ببینید کـه خودکشی می کنید بـه این دلیل کـه می خواهید مرحله‌ي خاصی از زندگیتان بـه اتمام برسد.

 

شاید احساس می کنید وقت آن رسیده کـه الگوهای قدیمی خودرا از بین ببرید تا بتوانید فضایی برای افراد، عادت‌ها و سبک زندگی داشته باشید. در مورد زندگی فعلی‌تان فکر کنید. آیا در فکر تغییر بزرگی در زندگیتان هستید؟ آیا هدف یا پروژه‌ي جدیدی وجوددارد کـه میخواهید روی آن کار کنید؟

 

با وجو د اینکه ممکن اسـت این خواب احساس بدی در شـما ایجاد کند، دلیل نمی شود کـه معنای بدی هم داشته باشد. حتی یک شروع مثبت و تازه ممکن اسـت در ابتدا آزاردهنده بنظر برسد. هر زمانی کـه بخواهید خودتان یا زندگیتان را تغییر بدهید، ممکن اسـت احساس بدی داشته باشید. شـما از گذشته خلاص میشوید و بـه آینده قدم میگذارید، اما بخشی از وجودتان هنوز هم نسبت بـه گذشته دلبستگی‌هایي دارد.

 

به تازگی یک جدایی را پشت سر گذاشته‌ اید

این مورد،‌ یکیدیگر از دلایل معمول برای دیدن خواب خودکشی اسـت. هنگامیکه شـما در زندگی واقعی جدایی را تجربه می کنید، و رابطه بـه معنای واقعی کلمه در حال مرگ اسـت. اگر برای مدت طولانی باهم بوده‌اید، این نوع جدا شدن واقعا دشوار اسـت.

 

شـما خودتان را “مـا” میدانستید، اما اکنون باید خودتان را دوباره یک “مـن” درنظر بگیرید. رویای شـما فقط بازتابی از این تغییر اسـت و آسیبی کـه در وجودتان احساس می کنید.

 

واقعا می‌خواهید بمیرید

در حالیکه اغلب دلایل دیگری برای دیدن چنین خوابی وجوددارد، این احتمال هم وجوددارد کـه چنین خوابی را می بینید چون می خواهید بـه زندگیتان پایان دهید.

رویای شـما فقط برای رسیدن بـه آرزویی اسـت کـه در دل دارید. اگر احساس افسردگی میکنید و از زندگیتان نفرت دارید، مطابق با خوابی کـه دیدید عمل نکنید. در عوض بـه یک مشاور یا کسیکه بـه او اعتماد دارید، مراجعه کنید. تغییر ممکن اسـت، فقط باید کمک بگیرید و مشکلاتی راکه در زندگیتان دارید و باعث بروز این احساسات شده‌اند، حل کنید.

 

شما می‌خواهید یک عادت یا ویژگی را تغییر دهید

گاهی اوقات مرگ در خواب استعاری اسـت. شاید عادت دارید کـه مردم را از خودتان دور کنید، الکل مینوشید یا بیش از حد منفی‌بافی دارید.

عادت‌ها و ویژگی‌هاي شخصیتی شـما هر چـه کـه هست، ممکن اسـت در زندگی خود بـه جایی برسید کـه تمایل داشته باشید آن‌ها را تغییر دهید. خودکشی کـه در خواب رخ می دهد ممکن اسـت در واقع مرگ خودتان را نشان ندهد، بلکه سمبل مردن جنبه‌اي از وجودتان اسـت.

 

شما احساس می‌کنید که دارید خودتان را از دست می‌دهید

زمان‌هاي زیادی در زندگی پیش می آید کـه مـا کیستی و چیستی خودمان را تا حدی از دست میدهیم. گاهی اوقات، وقتی یک رابطه یا یک شغل جدید را شروع میکنیم، چنین احساسی بر مـا چیره می شود. معنا و مفهوم قدیمی مـا تاز هویت با مفاهیم جدید جای گزین می شود، بنابر این ممکن اسـت احساس ناراحتی یا سردرگرمی داشته باشیم.

در برخی موارد حتی دیگر نمی دانید چـه کسی هستید. ممکن اسـت با دوستان تازه‌اي وارد رابطه شده باشید یا عادت‌هاي جدیدی را شروع کرده باشید کـه اصلا با خود قدیمی‌تان جور نیست. در هر صورت، ممکن اسـت در خواب ببینید کـه خودکشی کرده اید، زیرا احساس میکنید کـه یک جنبه از قدیمی از وجود‌تان دارد می‌میرد یا از دست میرود.

 

تعبیر خبر خودکشی کسی به گوشتان رسیده‌ است

رویایی کـه در آن بشما خبر می رسد کـه فردی مرتکب خودکشی شده، نشان می دهد کـه دوران سخت و آشفته‌اي را پیش رو دارید. این امر بـه ویژه زمانی درست اسـت کـه فرد خودکشی‌کننده یک عضو خانواده یا دوست نزدیک‌تان باشد.

خبر خودکشی بدین معنا اسـت کـه شـما بزودی وارد دوره‌اي پر از اضطراب در دنیای واقعی خواهید شد. بی‌ثباتی عاطفی شـما می تواند بر توانایی‌تان برای اتخاذ تصمیمات منطقی یا رسیدگی بـه مسئولیت‌هاي جدید تاثیرات منفی داشته باشد.

 

تعبیر ارتکاب خودکشی در خواب

خودکشی کردن در خواب خواه با موفقیت انجام شود و خواه نه، میل شـما رابه خلاص شدن از گرایشات خودتخریبی نشان میدهد. ممکن اسـت شـما ازآن دست آدم‌هایي باشید کـه خودتان برای خودتان کارشکنی میکنید یا دیدگاه‌هاي بدبینانه دارید کـه مانع دستیابی شـما بـه توانایی کامل‌تان میشود.

بهمین ترتیب، خودکشی در دنیای خواب شبیه بـه تحولی در خودتان و نگرش‌تان اسـت. شـما فقط جنبه‌هاي ناخوشایند شخصیت‌تان رابه قتل می رسانید تا بـه بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید.

 

تعبیر شاهد یک خودکشی بودن در خواب

شاهد یک خودکشی بودن در خواب بـه دخالت شـما دریک حادثه‌ي وخیم اشاره دارد. ممکن اسـت شـما قربانی یک حادثه یا یک رویداد شرم‌آور شوید. مشارکت شـما کاملا تصادفی یا تقارن زمانی نیست. در حقیقت این اتفاق ممکن اسـت نتیجه‌ي مستقیم اقدامات و تصمیمات شـما باشد.

 

تعبیر دیدن دوست‌ پسرتان که خودکشی می‌کند

اگر در خواب ببینید کـه دوست پسر فعلی شـما مرتکب خودکشی می شود، شاید لازم باشد درباره‌ي رفتار او در واقعیت توجه بیش‌تری بـه خرج بدهید.

اقدام بـه خودکشی او احتمالا بـه خیانت یا حضور در فعالیت‌هاي مشکوک اشاره دارد. عدم صداقت او ممکن اسـت منجر بـه درگیری جدی و احتمالا حتی از بین رفتن رابطه‌تان شود. از این رو، این خواب میتواند شیوه‌ي ذهن شـما برای هشدار در مورد این مشکل باشد، بنابر این می توانید مشکل را در نطفه خفه کنید قبل از اینکه اوضاع بدتر شود.

 

تعبیر نجات دادن کسی که در حال ارتکاب خودکشی است

عمل نجات فرد از ارتکاب خودکشی در دنیای خواب، نشان میدهد کـه در آینده‌ي نزدیک مسیری پر از دشواری را پیش رو خواهید داشت. ممکن اسـت در حال حاضر هم مشکلاتی وجود داشته باشند، اما احتمالا رفته رفته اوضاع بدتر می شود.

بهمین ترتیب، ممکن اسـت در کار و امور شخصی‌تان با چالش‌ها و مشکلات ظاهراً غیرقابل‌پیش‌بینی روبه‌رو شوید. در مواردی مانند این، برای برطرف کردن موفقیت‌آمیز موانع و حل مشکلات ممکن اسـت لازم باشد روی نزدیک‌ترین دوستان و عزیزان‌تان تکیه کنید.

 

تعبیر خودکشی به وسیلۀ دار زدن خودتان

ارتکاب خودکشی بـه وسیله‌ي حلق‌آویز کردن خودتان در خواب نشان ‌دهنده‌ي استرس عظیمی اسـت کـه در واقعیت تجربه میکنید. تعهدات و مسئولیت‌هاي انباشته شده روی هم ممکن اسـت روی سلامت جسمی و روحی شـما تاثیر گذاشته باشند.

در نتیجه، شـما می توانید بـه لحاظ حرفه‌اي و شخصی با چالش‌ها و دشواری‌هاي زیادی روبه‌رو شوید. این عدم توانایی برای رسیدگی بـه همه ی چیز از سوی شـما ممکن اسـت منجر بـه عده اي از مشکلات جدی ودر عین حال مسائل بهداشتی شود.

 

تعبیر خواب خودکشی با خوردن سم

خودکشی توسط خوردن زهر در خواب نشان می دهد کـه تمایل دارید بچگانه و نابالغ رفتار کنید. شاید دوست دارید نسبت بـه کسانی کـه اطراف‌تان هستند، بی‌توجه رفتار کنید.

شاید هنوز هم دریک حباب زندگی میکنید و ابدا تصور نمی کنید کـه تصمیمات شـما چـه‌طور بر سایر افراد تاثیر می گذارد. اگر شـما هنوز هم با این نوع ذهنیت زندگی میکنید، این خواب میتواند ندایی باشد مبنی بر اینکه بیدار شوید و شیوه‌ي زندگی کردن‌تان رابه سوی بهتر شدن تغییر دهید.

 

تعبیر خودکشی با غرق کردن خودتان در آب

غرق شدن دریک استخر یا هر آب دیگری نشان ‌دهنده‌ي تمایل شـما برای کشف آگاهی‌تان اسـت. در نتیجه، خودآگاهی افزایش یافته‌تان این امکان رابه شـما می دهد کـه بهترین مسیر را در زندگی داشته باشید، انتخابی کـه در نهایت منجر بـه یک حضور طولانی و کارآمد میشود.

 

تعبیر خودکشی با مدفون کردن خودتان

خودکشی در خواب با مدفون کردن خودتان یا از طریق حبس کردن خودتان، بـه احتمال زیاد بـه یک دوره انزوا و افسردگی اشاره میکند.

ممکن اسـت اخبار ناخوشایندی، مربوط بکار یا مسائل شخصی دریافت کنید کـه باعث ناامیدی و سرخوردگی‌تان میشود. این ترکیب از احساسات منفی ممکن اسـت شـما رابه سوی انزوای اجتماعی بکشاند. حتی بدون اینکه بـه لحاظ فیزیکی خودتان را از دیگران دور کنید، در عوض ممکن اسـت بـه لحاظ احساسی و عاطفی دور از دیگران بمانید.

 

تعبیر خودکشی با بریدن گلویتان

خوابی کـه در آن با بریدن گلوی‌تان خودکشی کنید، در حقیقت نشان ‌دهنده‌ي موفقیت بسیار بزرگی برای شـما اسـت. این موفقیت ممکن اسـت با سرمایه‌گذاری‌هاي حرفه‌اي، روابط شخصی یا انتخاب‌هاي حرفه‌اي شـما مرتبط باشد. کار سخت و پشتکار شـما در نهایت میتواند بـه غیر منتظره‌ترین اتفاق منجر شود و زندگیتان رابه نحو احسن تغییر دهد.

 

تلاش برای ارتکاب خودکشی بعد از آنکه مورد توهین دیگران واقع شده‌ اید

 

بنظر می رسد کـه این خواب بازتاب‌دهنده‌ي تصور شـما اسـت از احساسی کـه دیگران نسبت بشما دارند، و انتظاری کـه شـما از دیگران برای رفتار با خودتان دارید. پایین بودن عزت نفس‌تان میتواند باعث شود کـه شـما خودتان رابا تصور شرایطی کـه در آن نظارت‌تان را از دست داده‌اید، سرزنش کنید ودر این صورت کشتن خودتان کار مناسبی بـه نظرتان میرسد.

چنین رویاهایی میتوانند خطرناک باشند و شـما نباید آن‌ها را نباید بعنوان دلیلی برای آسیب رساندن بـه خودتان درنظر بگیرید، بلکه در واقع باید روی عللی کـه سبب شده چنین درکی از خودتان داشته باشید، تمرکز کنید. اینکه دراین خواب در واقع فقط اقدام بـه خودکشی میکنید ودر واقع نمی‌میرید، می تواند بـه این معنی باشد کـه شـما هنوز هم برای غلبه بر شیاطین درونی خود قدرت کافی دارید.

 

تعبیر خواهرتان که از یک ساختمان بلند پایین می‌پرد

ساختمان بلند یا آسمان خراش دراین خواب، طبیعت جاه‌طلب یا استاندارد ها و آرزوهای عالی شـما را نشان می دهد. ممکن اسـت ازآن دست افرادی باشید کـه دوست دارند نه تنها برای خودشان بلکه برای اطرافیان‌شان نیز هدف بالایی تعیین کنند.

هرچند این ویژگی میتواند یک نیروی مثبت باشد کـه بشما در دستیابی بـه اهداف شخصی و حرفه‌اي‌تان کمک میکند، اما این احتمال هم وجوددارد کـه بطور ناگهانی باعث ایجاد فشار زیاد روی همکاران و عزیزان‌تان شوید بـه خصوص زمانی کـه آن‌ها انتظارات شـما را برآورده نمیکنند. از سویی دیگر، بالای این ساختمان بلند بودن نیز می تواند نشانه‌اي از گرایش شـما برای نگاه کردن بـه افرادی باشد کـه از نظر شـما هم‌سطح‌تان نیستند.

 

دراین خواب، دیدن خواهرتان کـه از ساختمان می‌پرد یا نشان ‌دهنده‌ي امتناع او از تحمل شرایط شماست و یا ناتوانی او برای کنار آمدن با استانداردهای بالایی کـه شـما تعیین کرده اید. در هر صورت، این خواب ممکن اسـت هشداری باشد برای شـما کـه باید نسبت بـه دیگران، بـه ویژه اعضای خانواده حساس‌تر و هوشیارتر باشید، زیرا ممکن اسـت رؤیاها و استانداردهای مشابهی راکه برای خود تعیین کرده اید، از نظر آن‌ها قابل قبول نباشند.

 

تعبیر دوستی که قبلا خودکشی کرده بود دوباره زنده شده‌ است

 

بخشی از این خواب احتمالا بخاطر احساسات بدی اسـت کـه در اثر از دست دادن دوست‌تان و جدایی از او در وجودتان دارید. دیدن آدم‌هایي کـه مرده‌اند در خواب بـه نوعی شیوه‌ي کنار آمدن روح و روان شـما با این فقدان اسـت و ابدا غیر معمول نیست. احتمالا بـه شرایط مرگ او زیاد فکر کرده اید و ممکن اسـت دراین فکر باشید کـه اگر می دانستید چنین اتفاقی قرار اسـت رخ بدهد، چـه کارهایی می‌توانستید انجام بدهید.

شـما هم چنین ممکن اسـت دراین فکر باشید کـه اگر از قبل می دانستید کـه او قرار اسـت جان‌اش را از دست بدهد، کمی زمان داشتید برای اینکه اقدامات خاصی رابه انجام برسانید. از سوی دیگر این خواب میتواند بـه این معنا باشد کـه خبر مهمی را از کسیکه طبق معمول با او در ارتباط نیستید، دریافت خواهید کرد. اطلاعاتی کـه آن‌ها در احتیار دارند، احتمالا درست اسـت و با آینده‌ي شـما ارتباط دارد.

 

تعبیر احساس درد حین ارتکاب خودکشی

بنظر میرسد کـه این خواب مربوط بـه روابط بین فردی شـما با شخص دیگری در دنیای واقعی اسـت. ناتوانی شـما در فریاد کشیدن دراین رویا نمایانگر نوعی احساس انزوا اسـت، بـه این معنی کـه درکنار فردی کـه باعث درد و رنج شـما میشود، احساس تنهایی می کنید.

بجای یک تنهایی فیزیکی، احتمالا نوعی حس ناامیدی دارید در اثر اینکه دیگران چیزهایی راکه شـما میبینید، نمیبینند یا احساسات شـما را درک نمی کنند. اینکه درد آن شخص را در حین خودکشی حس میکنید، ممکن اسـت بـه این معنا باشد کـه آن شخص یک ویژگی اخلاقی دارد کـه شـما نمی‌پسندید.

 

این بدان معنا اسـت کـه شـما حضور وی را آزاردهنده و ناراحت‌کننده میبینید یا این رفتار یا نگرش وی را دوست ندارید، اما متوجه میشوید کـه خودتان هم همین کار را می کنید. در واقع شـما هم از حضور او و هم از حضور خودتان ناامید میشوید. تا زمانی کـه بتوانید این تفکر را قبول کنید یا بر آن غلبه کنید، ممکن اسـت در برقراری ارتباط با اطرافیان‌تان دچار مشکل باشید.

مطالب مشابه را ببینید!