مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب سبزی | معنی دیدن سبزی درخواب و کاشتن سبزی

در این مطلب تاپ ناز تعبیر خواب سبزی را از دیدگاه معبران اسلامی و غربی برای شما آماده کرده ایم امیدواریم معنی خواب سبزی مورد توجه شما قرار بگیرد.

تعبیر خواب سبزی را بعضی از تعبیر کنندگان بیانگر نیازهای اولیه و ارضای مادی خواب بیننده می دانند که با توجه به جزئیاتی که در خواب می بینید ممکن است دیدن سبزی در خوب تعابیر مختلفی داشته باشد.

تعبیر خواب سبزی | معنی دیدن سبزی درخواب و کاشتن سبزی

تعبیر خواب سبزی

دیدن خوراکی های، سبزیجات و غذاها دارای عابیر مختلف هستند که هر کدام می توانند روی زندگی خواب بیننده در عالم بیداری تاثیراتی داشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا در مورد خواب سبزی بیشتر بدانید.

دیدن سبزی در خواب دارای چه تعبیری است ؟

  • کتاب فرهنگ تفسیر رویا 

خوردن سبزی در عالم خواب اگر موجب بوی بد و سوزش در دهان شود بیانگر مال حرام و غم و گناهانی است که از دهان خواب بیننده صادر می شوند ولی اگر سبزی خوش طعم باشد بیانگر خرمی و شادی و نیکی برای خواب بیننده می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که سبزی تلخ و بد طعمی می خورد بیانگر اندوه و رنج برای وی می باشد.

  • معبران قدیمی

دیدن سبزی در خواب بیانگر خیال و فکر برای خواب ببینده است.
خوردن سبزی در خواب بیانگر نگرانی و غصه برای خواب بیننده است.

  • آنلی بیتون

اگر دختری در عالم خواب ببیند که برای پختن شام سبزی پاک می کند بیانگر این است که با مردی مهربان و خوش برخورد ازدواج می کند.
خوردن سبزیجات در عالم خواب بیانگر این است که خواب بیننده در هنگام لذت بردن و خوشبختی در زندگی در می یابد که مورد سوء استفاده افراد یا فردی قرار گرفته است.
تعبیر دیدن سبزیجات پلاسیده و پژمرده در عالم رویا بیانگر ابتلا شدن خواب بیننده به اندوه و غمی بی پایان می باشد.

  • روانشناسی یونگ 

تعبیر خواب سبزی نشانه نیاز خواب بیننده به غنی روحی است.
دیدن سبزیجات پژمرده و پلاسیده در عالم خواب بیانگر ناراحتی برای خواب بیننده است.

  • سرزمین رویاها 

دیدن سبزی در خواب نشانه این است که کار سختی در انتظار خواب بیننده می باشد که ثمره این کار ناچیز است ولی خواب بیننده بهتر است امیدش را از دست ندهد.
تعبیر دیدن سبزیجات در مزرعه بیانگر این است که خواب بیننده از غمی رنج می برد.
اگر فردی در خواب بوی سبزیجات در حال پخت را احساس کند بیانگر این است که مسائل مخفی برای وی آشکار می شوند.
اگر فردی در خواب ببیند که سبزی می خورد بیانگر این است که پولی را از دست می دهد.
اگر فردی در خواب ببیند که سبزی می چیند بیانگر این است که روح پس اندازگر وی باعث برطرف شدن نگرانی های مالی اش می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که افراد دیگری سبزی می چینند بیانگر این است که مشاجره ای برای خواب بیننده در پیش است.

  • شیخ طوسی 

اگر فردی در خواب ببیند که افراد دیگر که از آشنایان وی می باشند در حال فروختن سبزی هستند نشانه این است که خواب بیننده در روزهای آتی خبر بدست آوردن موفقیت یکی از آشناهای خود را در کاری مهم و بزرگ می شنود.
اگر فردی در خواب ببیند که خودش در حال فروختن سبزی است بیانگر این است که خواب بیننده ایام و روزهای شادی را پیش رو خواهد داشت.

تعبیر خواب سبزی | معنی دیدن سبزی درخواب و کاشتن سبزی

تعبیر خواب سبزی خوردن

سبزی خرفه

به نوشته معبران کهن دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و نگرانی

سبزی ترخون (مختصر)

مطیعی تهرانی: ترخون پیام آور بهار است. چنانچه در خواب ترخون را ببینیم بهتر از اینست که آن را بخوریم. دیدن ترخون در خواب شادی و فرح و نشاط است اما خوردن آن غم و رنج است که البته زیاد جدی و بزرگ نیست.

اما تعبیر خواب دیدن این نوع سبزی و سبزی جعفری در خواب چیست؟

مطلب مشابه: تعبیر خواب لیوان؛ معنی دیدن لیوان در خواب و تعابیر لیوان در خواب

سبزی تره

مطیعی تهرانی: تره از سبزی‌های خوردنی است اما از انواع خوب آن نیست زیرا در خواب‌های ما به بدی و بد دهنی و پرخاشجویی و لئامت طبع تعبیر می‌شود.

سبزی ریحان

ابن سیرین می‌گوید دیدن ریحان در خواب خوب نیست مگر این که از زمین کنده شود که دلیل گریستن است.نفایس ریحان را در زمره سبزی‌های خوب شناخته. دیدن ریحان اگر سبز و تازه و خرم و به وقت باشد خوب است و اگر غیر وقت و پژمرده باشد خوب نیست. بوی ریحان خرمی است.

تربچه

مطیعی تهرانی: تربچه دیون کوچک و بدهی‌های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پول‌هایی که اندک اندک خرج می‌کنیم و از این و آن می‌گیریم و بدهکار می‌شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می‌آورد. تربچه همان بدهی کوچک است و دسته تربچه مجموع بدهی‌های خرد ماست که در خواب ظاهر می‌شود.

تعبیر خواب سبزی پاک کردن

آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند برای تهیة شام سبزی پاک می‌کند، نشانة آن است که با مردی خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد کرد.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب شنبلیله ببینیم چه بخوریم، چه پاک کنیم، چه بخریم و چه از مزرعه بکنیم یا کسی به ما بدهد، فرق نمی‌کند، به هر حال مربی خشن و دلسوزی در زندگی ما پیدا می‌شود که البته وجودش مغتنم است.

امیدواریم از خواندن این تعبیر خواب لذت برده باشید، می توانید در ادامه تعبیر خواب همسر و تعبیر خواب رابطه جنسی را هم بخوانید.

مطالب مشابه را ببینید!