سوت و کف زدن هنرمندان در مراسم ختم حمید سمندریان!

مراسم یادبود مرحوم حمید سمندریان در تئاتر شهر- 22 تیر 1391

مراسم حمید سمندریان

مراسم حمید سمندریان

مراسم حمید سمندریان

مراسم حمید سمندریان

حامد بهداد

حامد بهداد

مراسم حمید سمندریان

مراسم حمید سمندریان

مراسم حمید سمندریان

مراسم حمید سمندریان

مراسم حمید سمندریان

مراسم حمید سمندریان

مراسم حمید سمندریان

نوشته های مشابه