مجله تاپ ناز / مطالب جالب / تعبیر خواب (صفحه 3)

تعبیر خواب

تعبیر خواب, معنی خوابی که دیده ام, چه خوابی دیدم؟, معنی خواب, خواب و رویا

تعبیر خواب حرف ث

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ث شروع می شوند.   با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.  الف ب پ ت ث ج چ ح  خ  د  ذ ر ز  ژ س ش ص  ض ط ظ ع  غ  ف  ق ک گ ل م …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف پ شروع می شوند پا حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، دليل كه نيمه مال… پابند محمدبن سيرين گويد: پابند در خواب ديدن، سخن خوش و لطيف بود، يا بوسه است… پابنداني كردن محمدبن سيرين گويد: اگر …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب حرف ب

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ب شروع می شوند باد باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت… باد رها كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در ميان مجمع مردمان باد رها كرد… بادام محمدبن سيرين گويد: بادام در خواب …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب حرف الف

تعبیر خواب کلماتی که با حرف الف شروع می شوند ابر حضرت دانيال گويد: ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفيد و سياه و زرد و… ابرو ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسيله ای برای… ابروها …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب جاجيم

جاجيم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکيت است نسبت به چيزهاي کم ارزش که در اطراف ما يافت مي شوند. وقتي در خواب مي بينيد که جاجيم مي بافيد طرحي و زمينه اي براي يک درآمد مالي در زندگي شما ريخته مي شود. داشتن جاجيم نيز …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تکمه

تکمه در خواب خيلي چيزها مي تواند باشد که بستگي به موقعيت بيننده خواب دارد. اگر پدر يا مادر دلسوزي هستيد و در خواب ببينيد که لباسي با تکمه هاي بسته و مرتب به تن داريد فرزنداني برومند خواهيد داشت و وضع زندگي خانوادگي شما قابل اعتماد و خوب است. …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تير

تير مردي است راستگو و صديق که با همه صنف و طبقه اي مي جوشد ولي تحت تاثير قرار نمي گيرد. داشتن تير مصاحبت و ملازمت با چنين دوستي است. اگر در خواب ببينيم تيري به طرف ما پرتاب شد که آسيب نرساند مورد توجه و عنايت قرار مي گيريم …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تونل

تونل در خواب هاي ما گوياي سختي مقداري از راه زندگي ما است. راهي که داريم مي پيمائيم بخصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگي باشيم ديدن تونل در خواب اين را مي گويد که با مشکلي روبه رو خواهيم شد که چنانچه از آن مرحله بگذريم راهمان صاف و هموار …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تون

تون همان اجاق است با معيار بزرگتر و در حرف الف کلمه اجاق نيز اشاره شده که به تون مراجعه شود چون تعبير هر دو کلمه تون و اجاق يکي است. ديدن تون در خواب نيکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشيم و تون يا اجاق خاموشي را با …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تورات

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تورات همي خواند، دليل كه وي را قوتي پديد آيد از مردم محتشم. اگر بيند تورات خواند به ظاهر، دليل كه با كسي خصومت كند و بر وي ظفر يابد و مرادش حاصل شود. اگر بيند كسي را تعليم تورات مي كرد، دليل كه …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب توتيا

ابراهيم كرماني گويد: توتيا در خواب ديدن، مال است. اگر كسي توتيا در چشم كشيد و مقصود از توتيا روشنائي چشم است، دليل كه صلاح دين جويد. اگر مقصود وي به خلاف اين بود، دليل كه خود را به نفاق به دينداري بر مردم ظاهر كند تا او را ستايش …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب توتون

توتون همان چيزها و کارهايي است که خود بيننده خواب و ديگران را مي آزارد و ديدگان را تاريک و احيانا اشک آلود و کام را تلخ مي کند. چنانچه ديديد خودتان توتون داريد غمي براي شما ميرسد که عميق و ريشه دار و مداوم نيست اما قادر است مدتي …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب توت

توت شيرين خوردن در خواب، روزي است و خوردن خرتوت، غم و اندوه است. محمدبن سيرين گويد: توت شيرين به هنگام خود خوردن، دليل كه به قدر آن از كسب خويش روزي يابد. اگر اين خواب به هنگام رسيدن توت بيند، نيكوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دليل …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب توپ

(توپ بازي) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فريب دنيا و رفتن به دنبال چيزهائي که پايه و مايه ندارند. فريب و نيرنگ زندگي محسوب مي شوند و انسان را از حقيقت دور مي کنند. توپ در خواب سراب است. سرابي فريبنده که چون به آن …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب توبه كردن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند توبه نمود، دليل كه از همه گناه و معصيت پشيمان شود و كردار نيكو كند، كه در آن خوشنودي خداي تعالي است و دست از دنيا بدارد و طلب آخرت كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: توبه كردن در خواب، بر چهار وجه است. …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب توبره

محمدبن سيرين گويد: توبره در خواب خير و بركت و منفعت است، خاصه كه نو بود. اگر بيننده توبره داشت ياكسي به وي داد، دليل كه از كسي خير و منفعت بدو رسد. اگر بيند توبره هاي زياد او ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است. با کلیک بر روی …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تهمت

تهمت در خواب احراز پاکي و برائت و سرافرازي و شرف است و بسيار نيکو است در حالي که در بيداري تهمت بدنامي مي آورد و دل متهم بي گناه را مي سوزاند. اگر در خواب ببينيد که به شما تهمت زده شده بزرگي مي يابيد و به مجد و …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب ته ديگ

ته ديگ ابتلا و غم پايان کارها است. اگر کار مهمي در دست انجام داشته باشيد و به خواب ببينيد که ظرفي پر از ته ديگ مقابل شما نهاده اند خواب شما خبر مي دهد که در پايان آن کار گرفتار ملال و غم مي شويد. آن چه درباره پلو …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب ته چين

ديدن ته چين در خواب بر خلاف ديدن ته ديگ است. ته چين مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد، ته چين در خواب ديدن باگوشت گوسفند نيز نيکو است و خواب شما مي گويد به نعمت و پول مي رسيد اما با مرغ بهتر است …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تنور

محمدبن سيرين گويد: تنور در خواب مهتر است و كدخداي خانه وبعضي از معبران گويند: كدبانوي خانه است. اگر بيند تنور در دست داشت، دليل كند بر دوستي و نظام كار كدخدائي خانه. اگر بيند كه تنور بيفتاد و خراب شد، دليل كند بر رنج و آفت و بيماري كدخدائي …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تنگي

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد از تنگي به فراخي آمد از پايگاهي و به جايگاهي ايمن شد، دليل است كه كارهاي او به نظام شود و از رنج به راحت و آساني شود. اگر به خلاف اين بيند بد بود. جابر مغربي گويد: اگر ديد در جايگاهي تنگ گرفتار شد، …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تنديسها

محمد بن سيرين گويد: تنديس ها كه سايه آن بر زمين افتد، چون به خواب بيند غم و اندوه است، خاصه كه به گونه سياه بيند و آن چه در ديوار نگاشته بيند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن تنديس ها درخواب بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تنديس

معبران کهن سنتي که در تعابير خويش به نقش زن در زندگي مرد زياد تکيه مي کرده اند، مجسمه يا تنديس را نيز زن دانسته اند اما از نظر کلي در علم خواب هر عزيز و محبوبي ، اعم از جاندار و بي جان ، انسان يا حيوان ، مي …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تندر

به لغت پارسي رعد است و ديدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام. محمدبن سيرين گويد: اگر غريدنِ تندر با باران باشد، دليل كه مردمان را ترس و بيم كمتر است و نعمت و خير فراوان. اگر بيند باران سخت و تندر سخت باريد، دليل كند …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تن

محمدبن سيرين گوديد: تن در خواب ديدن، دليل بر غم و اندوه است و معيشت مردم و هر زيادت و نقصان كه در تن بيند، دليل بر عيش و معيشت كند. اگر بيند كه تنش لاغر و نحيف بود، دليل است بر درويشي و بستگي كارها. اگر تن را فربه …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تمشک

تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بيايد و سرخ رنگ باشد. اگر سياه باشد بهتر از اين است که سرخ باشد چون تمشک سياه شيرين تر از تمشک سرخ است. تمشک غم و غصه هاي اندک است که چون جمع شوند مي توانند کوهي …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تمام شدن كار

محمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب ديد كه كارهاي دنيائي او تمام گشت و كامكار شد، دليل كه احوالش متغير شود. و هر كه بيند كارش تمام شد، دليل بر تغيير حال او است و هم بيم بود كه عمرش سير گردد و هم بيدادگر است كه از او …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تلکس و تلگرام

تلکس و تلگرام در خواب هاي ما خبر آشنايي و دوستي است. اگر گمشده يا مسافري داريد که از او بي خبر هستيد از جانب او خبري دريافت مي کنيد. گاه اوهام و تصورات ما در خواب شکل مي پذيرند و گاه واقعيات مجسم مي شوند و اين مي تواند …

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تلويزيون

ديدن تلويزيون در خواب جهانگردي و سير و سياحت و مسافرت است. چنانچه در خواب ببينيد به تماشاي تلويزيون نشسته ايد ـ در صورتي که تلويزيون محور خواب شما باشد ـ به سفر مي رويد. اگر ديديد که چندين تلويزيون داريد که همه روشن هستند و برنامه هاي مختلف دارند …

بیشتر بخوانید
Xبستن تبليغ
دیگر صفحات سایت را هم ببینید