راست چشم هستید یا چپ چشم؟

آیا میدانستید همان طور که بعضی از ماها راست دست هستیم و بعضی ها هم چپ دست، یکی از چشم های ما هم چشم غالب است و چپ چشمی و راست چشمی هم وجود دارد؟
تقریبا در دو سوم افراد چشم راست غالب است و در یک سوم افراد چشم چپ.
به علاوه هیچ ربطی بین راست دست بودن و راست چشم بودن وجود ندارد و بنابراین یک فرد راست دست می تواند، چشم چپش غالب باشد.
حالا سؤال این است که چگونه می توان فهمید که کدام چشم ما، چشم غالب است؟
خیلی ساده! مطابق عکس زیر، دست هایتان را دراز کنید و با کف دست ها یک مثلث کوچک بسازید، حالا از این مثلث به چیزی که مثلا می واند دستگیره در باشد، نگاه کنید. دستگیره را در مرکز مثلث قرار بدهید.
حالا به نوبت چشم راست و چشم چپتان را ببندید، چشمی که در هنگام باز بودنش، دستگیره همچنان در مرکز مثلث باقی می ماند، چشم غالب شماست.

خطای چشم

مطالب مشابه را ببینید!