معمای پیدا کردن تصاویر مخفی | تصاویر پنهان شده در عکس ها را پیدا کنید

معمای تصاویر مخفی: پیدا کردن شکل مخفی در عکس ها

پیدا کردن عکس مخفی در تصاویر, پیدا کردن تصاویر پنهان, تست هوش جالب, معمای پیدا کردن تصویر در عکس شلوغ

در عکس زیر خوک را میان زرافه ها پیدا کنید

تصاویر پنهان شده در عکس ها را پیدا کنید

پیدا کردن تصاویر پنهان

در میان این همه شلوغی عکس زیر, کلید آشپزخانه را پیدا کنید

تصاویر پنهان شده در عکس ها را پیدا کنید

 تصویر پنهان در عکس

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

پاسخ تست هوش:

تصاویر پنهان شده در عکس ها را پیدا کنید

تصاویر پنهان در نقاشی

تصاویر پنهان شده در عکس ها را پیدا کنید

تست هوش تصویری عکس ها

3 تست هوش تصویری بعدی

تصویر شماره 1)

آیا می توانید در میان فیل ها قلب پیدا کنید؟

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

تصویر پنهان در عکس

تصویر شماره 2)

آیا می توانید تخم مرغ عید پاک را در میان لاله ها پیدا کنید؟

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

معمای تصویری با جواب

تصویر شماره 3)

آیا می توانید خرس قطبی را در میان ارواح پیدا کنید؟

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

پاسخ تست هوش :

تصویر شماره 1)

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

معمای یافتن تصویر پنهان در عکس

تصویر شماره 2)

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

معما و تست هوش

تصویر شماره 3)

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

تست هوش تصویر پنهان در عکس

3 تست هوش تصویری جدید

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

در تصویر بالا یک « گرگ » مخفی شده است که 90% افراد نمیتوانند زیر 10 ثانیه آن را پیدا کنند

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

به تصویر بالا دقت کنید زیر 15 ثانیه شارژری که به گوشی متصل است را پیدا کنید

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

در تصویر بالا یک « پاندا » مخفی شده است، افرادیکه بتوانند زیر 10 ثانیه آن را پیدا کنند ؛ قطعا از

تیزبینی و دقت بالایی برخوردارند

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

جواب تست هوش تصویر پنهان در عکس را بیابید:

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

 تصویر پنهان در عکس

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

تصویر پنهان در عکس را بیابید

معمای پیدا کردن تصاویر مخفی

تست هوش تصویری با جواب

مطالب مشابه را ببینید!