مجله تاپ‌ناز‌

کارت های مبتکرانه سه بعدی+عکس

کارت های سه بعدی فوق مبتکرانه را مشاهده می کنید که هنرمند انگلیسی Elod Beregszaszi ساخته است.

کارت سه بعدی

 

 

 

Popup Business Cards

Virgin Business Card

Elod Beregszaszi

Paper Art by Elod Beregszaszi

3D Business Card

Elod Beregszaszi Business Card

Elod Beregszaszi Business Cards

Origami Business Card

Popupology

Origami Business Cards

Paper Business Cards

Pop Up Business Card

Popupology Business Cards

Elod Beregszaszi Popupology

Paper Business Card

Pop Up Business Cards

Business Cards by Popupology

Business Cards by Elod Beregszaszi

Popup Business Card

3D Paper Business Card

Popupology Business Card

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مشابه را ببینید!