بعد از ترک کردن سیگار چه می شود؟؟

خیلی جالب است که عواقب خوب  سیگار بعد از 20 دقیقه از کنار گذاشتنش شروع می شود و بعد از 15 سال فردی که سیگار کشیده است با فردی که هرگز سیگار نکشیده است بدنش در یک سطح از سلامتی قرار می گیرید.

 

ترک کردن سیگار

مطالب مشابه را ببینید!