آیا در این خانه زندگی می کنید؟+تصاویر

تاپ ناز : هنرمند کره ای هو سو این خانه را در بالای ساختمان جکوبز در محوطه دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو قرار داده است.

آیا شما حاضر هستید در این خانه معلق و شیب دار زندگی کنید؟

House on the Edge

 

House by Do Ho Suh

Crashed House

Do Ho Suh Fallen Star

Fallen Star by Do Ho Suh

Crashed House by Do Ho Suh

House on the Roof

House on the Building

Jacobs Hall

Do Ho Suh

UCSD

Jacobs Hall at Jacobs School of Engineering

Fallen Star UC San Diego

House on the Roof by Do Ho Suh

Fallen Star House by Do Ho Suh

Jacobs School of Engineering

Fallen Star House

 

 

 

 

 

مطالب مشابه را ببینید!