تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ج شروع می شوند.

جاجيم

جاجيم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکيت است نسبت…

جادهجاده در خواب هاي ما زندگي و سرنوشت هستند. راه هاي خوب و بدي به شمار…
جادهجاده ها در خواب هاي ما (زندگي و سرنوشت) هستند. راه هاي خوب و بدي به شمار…
جادوچنان چه در خواب جادو و جادو گر ببينيد با توجه به باور و ناباوري خودتان مي توانيد…
جادوئي كردنمحمدبن سيرين گويد: جادوئي كردن در خواب، كار باطل است. اگر خواب بيند كه…
جارختيجارختي يا جا لباسي و يا چوب لباسي وسيله اي است آشنا که در همه خانه…
جاروجارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن…
جاروبمحمدبن سيرين گويد: جاروب درخواب، خادم و خدمتكار است و جاروب درشت خادمي…
جازشنيدن صداي جاز چه ريتميک باشد و از شنيدن آن خوشمان بيايد و چه مصدع و…
جاسيگاريجايي ديگر در مورد کليه وسايل و ابزار تدخين نوشتم. زير سيگاري هم از ابزار …
جاليزديدن جاليز در خواب نيکو است زيرا نشان نعمت و برکت و خرمي است. سبزي …
جامابراهيم كرماني گويد: اگر بيند جام پر آب يا گلاب فرا گرفت يا كسي بدو داد و از آن…
جامهحضرت دانيال گويد: جامه در خواب، كسب و كار مرد باشد. اگر جامه خود را نيكو بيند…
جامه خوابمحمدبن سيرين گويد: جامه خواب ديدن، به تاويل زن است. اگر بيند جامه خواب…
جانمحمدبن سيرين گويد: جان به خواب ديدن، فرزند است. يا مال ياعيال موافق. اگر…
جانمازموقعي که ما از جا نماز استفاده مي کنيم که در محضر خداوند تبارک و تعالي هستيم…
جانورکلا اشخاصي که با ايشان معاشرت و رفت و آمد و حتي معامله و داد و ستد داريم…
جُبّهمحمدبن سيرين گويد: جبه در خواب زن است. اگر ديد جبه فراخ و پاكيزه داشت، دليل…
جبينمحمدبن سيرين گويد: پيشاني در خواب، قدر و جاه است. زيرا كه موضع سجده

جت

جت در خواب هاي ما حادثه اي است که با سرعت زياد و باور نکردني اتفاق مي افتد…

جدالبر خلاف بيداري که جدال کار خوبي نيست ، در خواب ايجاد دوستي و طرح رفاقت …
جرزجرز نشان استحکام و مبناي ساختمان و پايه اي است براي ايجاد و تشکيل، و ديدن…
جرقهديدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اينکه تند و شديد نباشد. يک وقت هست…
جريمهاگر در خواب ببينيد که جريمه شده ايد پاداش مي گيريد يا خبري خوش و سرور…
جزعبه معني مهره يماني است و درخواب، زني بود مختلف حال و پراكندگي احوال….
جستنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه از جائي مي جست، دليل كه از حالي كه…
جسداگر در خواب جسد حيوانات را ببينيم خوب است بدانيم که جسد به کدامين حيوان….
جغجغهجغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببينيد که جغجغه اي در…
جغددر خواب، مردي است نابكار و حسام و حرام بود. اگر بيند كسي جغد همي گيرد…
جفتديدن جفت براي زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تعابير متغاير دارد. معمولا…
جگرمحمدبن سيرين گويد: جگر در خواب، مال پنهان بود. اگر بيند جگر مردم است، دليل…
جلگهمشاهده جلگه در خواب مجموع حوادثي را شامل مي شود که پيش مي آيد و…
جماعجماع در خواب تحصيل فراغت و کسب آسودگي است و اين بستگي دارد به موقعيت…
جنديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد…
جنازهمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند جهود شد، دليل كه بر راه بدعت بود…
جنب بودناگر بيند جنب است، دليل كه در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضي از…
جنگچنان چه در خواب صحنه هايي از جنگ ديديم بايد بدانيم که روح ما از نگراني هايي…
جنگ كردنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه او جنگ كرد بامردمان يا حيوان با حيوان…

جنين

جنين نيز مثل جفت از چيزهايي است که مردان کمتر در خواب مي بينند يا اصلا….

جهنمکليه معبران ديدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدي کردار …
جهود شدنمحمد بن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند جهود شد، دليل كه بر راه بدعت بود…
جهيزجهيز که در زبان محاوره جهاز مي گوييم آبروي ماست و کوششي که براي حفظ…
جوابراهيم كرماني گويد: اگر بيند جو تر يا خشك يا پخته همي خورد، دليل كه خيري…
جوازبه طور کلي ديدن جواز در خواب نيکو است ولي بايد ديد براي چه اخذ گرديده يا به…
جوالجوال در خواب هاي ما بخش و سهم و بهره ما است از زندگي. آن چه از خيرو شر…
جوالدوزمحمدبن سيرين گويد: جوالدوز در خواب. مردي است كه كارهاي مردم بهم پيوندد…
جوانمجلسي رحمه الله عليه نوشته ديدن جوان به خواب مکر و حيله و فريب و فتنه…
جوان شدنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه جوان شد و محاسن سفيد او سياه شد…
جوجهجوجه در خواب هاي ما سود و نتيجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چيزهايي…
جورابمحمدبن سيرين گويد: جوراب درخواب، خادمي است از شمار زنان. اگر بيند جوراب…
جوزاگر بيند جوز هندي داشت، دليل كه سخني از منجم شنود.
جوزبويامحمدبن سيرين گويد: ديدن جوزبويا به خواب، دليل بر صلاح دين بود و دانستن….
جوشنمحمدبن سيرين گويد: پوشيدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشني….
جولاهيمحمدبن سيرين گويد: جولاه درخواب، مردي مسافر يا پيك بود، كه در عالم همي…
جوهر (گوهر)محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود…
جويديدن جوي آب روان در خواب بسيار نيکو و مبارک است مخصوصا اگر آب آن جوي صاف…
جوي آبمحمدبن سيرين گويد: جوي آب در خواب، چون آب خوش طعم بود و پاكيزه، دليل كه…
جيبجيب و پول مرادف يک ديگرند و جيب نمايانگر درآمد مستمر شما است. چنانچه کارمند…
جيپجيپ يک نوع خودرو مقاوم است که روي هر نوع جاده اي مي تواند فعال باشد. اگر…
جيرجيرکجيرجيرک در خواب ما دشمني است ضعيف و ناتوان که بيش از آن چه بتواند عملا…
جيغچنانچه در خواب صداي جيغ شنيديد خبري به شما مي رسد که بستگي دارد به…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!