گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ج

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ج شروع می شوند.

جاجيم

جاجيم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکيت است نسبت…

جاده جاده در خواب هاي ما زندگي و سرنوشت هستند. راه هاي خوب و بدي به شمار…
جاده جاده ها در خواب هاي ما (زندگي و سرنوشت) هستند. راه هاي خوب و بدي به شمار…
جادو چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببينيد با توجه به باور و ناباوري خودتان مي توانيد…
جادوئي كردن محمدبن سيرين گويد: جادوئي كردن در خواب، كار باطل است. اگر خواب بيند كه…
جارختي جارختي يا جا لباسي و يا چوب لباسي وسيله اي است آشنا که در همه خانه…
جارو جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن…
جاروب محمدبن سيرين گويد: جاروب درخواب، خادم و خدمتكار است و جاروب درشت خادمي…
جاز شنيدن صداي جاز چه ريتميک باشد و از شنيدن آن خوشمان بيايد و چه مصدع و…
جاسيگاري جايي ديگر در مورد کليه وسايل و ابزار تدخين نوشتم. زير سيگاري هم از ابزار …
جاليز ديدن جاليز در خواب نيکو است زيرا نشان نعمت و برکت و خرمي است. سبزي …
جام ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند جام پر آب يا گلاب فرا گرفت يا كسي بدو داد و از آن…
جامه حضرت دانيال گويد: جامه در خواب، كسب و كار مرد باشد. اگر جامه خود را نيكو بيند…
جامه خواب محمدبن سيرين گويد: جامه خواب ديدن، به تاويل زن است. اگر بيند جامه خواب…
جان محمدبن سيرين گويد: جان به خواب ديدن، فرزند است. يا مال ياعيال موافق. اگر…
جانماز موقعي که ما از جا نماز استفاده مي کنيم که در محضر خداوند تبارک و تعالي هستيم…
جانور کلا اشخاصي که با ايشان معاشرت و رفت و آمد و حتي معامله و داد و ستد داريم…
جُبّه محمدبن سيرين گويد: جبه در خواب زن است. اگر ديد جبه فراخ و پاكيزه داشت، دليل…
جبين محمدبن سيرين گويد: پيشاني در خواب، قدر و جاه است. زيرا كه موضع سجده

جت

جت در خواب هاي ما حادثه اي است که با سرعت زياد و باور نکردني اتفاق مي افتد…

جدال بر خلاف بيداري که جدال کار خوبي نيست ، در خواب ايجاد دوستي و طرح رفاقت …
جرز جرز نشان استحکام و مبناي ساختمان و پايه اي است براي ايجاد و تشکيل، و ديدن…
جرقه ديدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اينکه تند و شديد نباشد. يک وقت هست…
جريمه اگر در خواب ببينيد که جريمه شده ايد پاداش مي گيريد يا خبري خوش و سرور…
جزع به معني مهره يماني است و درخواب، زني بود مختلف حال و پراكندگي احوال….
جستن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه از جائي مي جست، دليل كه از حالي كه…
جسد اگر در خواب جسد حيوانات را ببينيم خوب است بدانيم که جسد به کدامين حيوان….
جغجغه جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببينيد که جغجغه اي در…
جغد در خواب، مردي است نابكار و حسام و حرام بود. اگر بيند كسي جغد همي گيرد…
جفت ديدن جفت براي زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تعابير متغاير دارد. معمولا…
جگر محمدبن سيرين گويد: جگر در خواب، مال پنهان بود. اگر بيند جگر مردم است، دليل…
جلگه مشاهده جلگه در خواب مجموع حوادثي را شامل مي شود که پيش مي آيد و…
جماع جماع در خواب تحصيل فراغت و کسب آسودگي است و اين بستگي دارد به موقعيت…
جن ديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد…
جنازه محمد بن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند جهود شد، دليل كه بر راه بدعت بود…
جنب بودن اگر بيند جنب است، دليل كه در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضي از…
جنگ چنان چه در خواب صحنه هايي از جنگ ديديم بايد بدانيم که روح ما از نگراني هايي…
جنگ كردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه او جنگ كرد بامردمان يا حيوان با حيوان…

جنين

جنين نيز مثل جفت از چيزهايي است که مردان کمتر در خواب مي بينند يا اصلا….

جهنم کليه معبران ديدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدي کردار …
جهود شدن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند جهود شد، دليل كه بر راه بدعت بود…
جهيز جهيز که در زبان محاوره جهاز مي گوييم آبروي ماست و کوششي که براي حفظ…
جو ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند جو تر يا خشك يا پخته همي خورد، دليل كه خيري…
جواز به طور کلي ديدن جواز در خواب نيکو است ولي بايد ديد براي چه اخذ گرديده يا به…
جوال جوال در خواب هاي ما بخش و سهم و بهره ما است از زندگي. آن چه از خيرو شر…
جوالدوز محمدبن سيرين گويد: جوالدوز در خواب. مردي است كه كارهاي مردم بهم پيوندد…
جوان مجلسي رحمه الله عليه نوشته ديدن جوان به خواب مکر و حيله و فريب و فتنه…
جوان شدن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه جوان شد و محاسن سفيد او سياه شد…
جوجه جوجه در خواب هاي ما سود و نتيجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چيزهايي…
جوراب محمدبن سيرين گويد: جوراب درخواب، خادمي است از شمار زنان. اگر بيند جوراب…
جوز اگر بيند جوز هندي داشت، دليل كه سخني از منجم شنود.
جوزبويا محمدبن سيرين گويد: ديدن جوزبويا به خواب، دليل بر صلاح دين بود و دانستن….
جوشن محمدبن سيرين گويد: پوشيدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشني….
جولاهي محمدبن سيرين گويد: جولاه درخواب، مردي مسافر يا پيك بود، كه در عالم همي…
جوهر (گوهر) محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود…
جوي ديدن جوي آب روان در خواب بسيار نيکو و مبارک است مخصوصا اگر آب آن جوي صاف…
جوي آب محمدبن سيرين گويد: جوي آب در خواب، چون آب خوش طعم بود و پاكيزه، دليل كه…
جيب جيب و پول مرادف يک ديگرند و جيب نمايانگر درآمد مستمر شما است. چنانچه کارمند…
جيپ جيپ يک نوع خودرو مقاوم است که روي هر نوع جاده اي مي تواند فعال باشد. اگر…
جيرجيرک جيرجيرک در خواب ما دشمني است ضعيف و ناتوان که بيش از آن چه بتواند عملا…
جيغ چنانچه در خواب صداي جيغ شنيديد خبري به شما مي رسد که بستگي دارد به…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0