تعبیر خواب حرف ر

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ر شروع می شوند.

رادار

ديدن رادار در خواب هيچ تعبير خاصي نمي تواند داشته باشد مگر اين که بگوييم …

راديوراديو دوستي است که فقط حرف مي زند ولي گوش شنوا ندارد. نصيحت مي کند اما…
رازيانهمحمدبن سيرين گويد: رازيانه به خواب، اگر به وقت باشد، اگر بي وقت، دليل غم…
راسومحمدبن سيرين گويد: ديدن راسو به خواب دزد است. اگر بيند راسو در خانه يا در…
رانمحمدبن سيرين گويد: ران ديدن، قوت او و خويشان او بود. اگر بيند ران او شكست…
راهلطفا به کلمه جاده حرف ـ ج ـ نگاه کنيد.
راه زدنمحمدبن سيرين گويد: راهزن در خواب، مردي بود كه با مردم نبرد كند و اگر به خواب…
رباگر در خواب ببينيد که رب مي جوشانيد يا رب خريده ايد مالي را به زحمت و رنج…
رُبمحمدبن سيرين گويد رب ها به طعم شيرين بود و بوي خوش دارد، خوردنش دليل بر…
ربابمحمدبن سيرين گويد: رباب در خواب ديدن، دليل بر لهو باطل و سخن دروغ است. اگر…
رخسارهمحمدبن سيرين گويد: رخساره در خواب ديدن، دليل بر روشنائي مردم بود. اگر…
رزمحمدبن سيرين گويد: رز در خواب، دليل بر زني نيكوكار و كريمه كند. اگر بيند رزي…
رستخيزمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قيامت پديد آمد، دليل كه حق تعالي در آن ديار كه…
رسنمحمدبن سيرين گويد: رسن درخواب عهد و پيمان است. اگر بيند دست در رسن زده…
رشتهرشته، رشته اميد است و خير و برکت و نعمت. رشته را از خمير آرد تهيه مي کنند…
رضوانمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي رضوان را در خواب بيند، دليل كه از عذاب ايمن گردد…
رفرف طاقچه اي است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها ديده….
رفتگراگر ببينيم رفتگري زباله هاي خانه ما را مي برد غم خواري مي يابيم که غم و اندوه…
رفتنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند از شهر و ديار خود بيرون مي رفت و ندانست به…

رفو

معبران کهن نفس سوزن زدن منهاي دوختن را خوب ندانسته اند و به همين علت رفو…

رفو كردنمحمدبن سيرين گويد: رفوكردن جامه و چيزهاي ديگر، دليل بر جنگ و خصومت كند…
رقصچون معبران پاي کوبيدن را در خواب خوب نمي دانند رقص را نيز مصيبت و غم و رنج…
رقص كردنمحمدبن سيرين گويد: پاي كوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضي ديگر از…
ركابمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند ركاب از زين جدا گرديد، فرزند يا غلام است و چون با…
رگ گشادنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند پيري او را رگ گشاد، دليل كه از دشمن سخني به…
رمالرمال مردي است فريب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا مي کشاند…
رماناگر در خواب ديديد رمان مي خوانيد خود را در آينده به کاري مشغول مي کنيد که…
رندهرنده دو نوع داريم. يکي رنده آشپزخانه و ديگري رنده نجاري. رنده آشپزخانه زني…
رنگامکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببينيم ولي اين ممکن است که چيزي را با…
رنگهامحمدبن سيرين گويد: رنگ سفيد به خواب ديدن در جامه ها و غيرآن، دليل بر صلاح…
روباناين خواب را زنان مي بينند و مردان نمي بينند مگر در رابطه با يک زن باشد. اگر زني…
روباهمحمدبن سيرين گويد: روباه درخواب مردي مكار، غدّار نابكار و فريبنده بود يا زن و …
روبندهاگر زني در خواب ببيند که روبنده دارد کاري در جهت حفظ حرمت زنانه خويش انجام….
رودمحمدبن سيرين گويد: رود بزرگ در خواب، ديدن مردي بزرگوار است. اگر بيند در رود…
رودخانهنفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني…
رودهاگر بيند كه روده فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل كه از خويشان خير…
روزامام صادق عليه السلام مي فرمايد در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است…
روزنروزن اگر به روشنايي باشد خوب است ولي اگر از روشنايي به تاريکي باشد بد…
روزه داشتنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند روزه داشت و قرآن يا تسبيح و يا تهليل…
روزهامحمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه روز آدينه است يا شنبه، دليل كه…
روژروژ را نيز زن ها در خواب مي بينند و امکان اينکه يک مرد به خواب ببيند کم است…
روستامحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در روستا يا جايگاهي مجهول بود، دليل خير…
روشنائيمحمدبن سيرين گويد: ديدن روشنائي به خواب دين هدي است. اگر بيند روشني او…
روشنائي آتشمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب روشنائي آتش بيند، چنانكه بدان روشنائي…
روغنمحمدبن سيرين گويد: روغن درخواب، مال و نعمت بود و بعضي ازمعبران گويند كه…
رولترولت اگر شيريني باشد خوب است به خصوص اگر بخوريد و کامتان شيرين شود…
روناسمحمدبن سيرين گويد: ديدن روناس درخواب، دليل بر آرايش دنيا كند و خوردنش، دليل…
رويمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي روي خود را خوب و با جمالتر از آن بيند كه در بيداري…
ريحانمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند ريحان سبز و خرم و پاكيزه و خوشبوي بود، دليل كه او…
ريسمانمحمدبن سيرين گويد: ريسمان درخواب، سفر است و بعضي از معبران گويند: كار…
ريشمحمدبن سيرين گويد: ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر…
ريش شدنمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او ريش بود و در آن ريش خون و ريم…
ريگمحمدبن سيرين گويد:ريگ در خواب، دليل بر منفعت و مال كند. اگر بيند در ميان…
ريممحمدبن سيرين گويد: ريم به خواب ديدن مال است بيننده را. اگر بيند كه از تن او…
ريملريمل در واقع همان سرمه است و تعبير سرمه را دارد. اگر در خواب ببينيد که به…
رينگرينگ نشان استحکام است در امور جاري زندگي بيننده خواب. چنانچه ببينيد خودرويي…
ريواسمحمدبن سيرين گويد: ريواس درخواب غم و اندوه است. اگر بيند كه ريواس داشت…
ريوندمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ريوند بسيار داشت، دليل است در غم و اندوه…

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!