گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ر

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ر شروع می شوند.

رادار

ديدن رادار در خواب هيچ تعبير خاصي نمي تواند داشته باشد مگر اين که بگوييم …

راديو راديو دوستي است که فقط حرف مي زند ولي گوش شنوا ندارد. نصيحت مي کند اما…
رازيانه محمدبن سيرين گويد: رازيانه به خواب، اگر به وقت باشد، اگر بي وقت، دليل غم…
راسو محمدبن سيرين گويد: ديدن راسو به خواب دزد است. اگر بيند راسو در خانه يا در…
ران محمدبن سيرين گويد: ران ديدن، قوت او و خويشان او بود. اگر بيند ران او شكست…
راه لطفا به کلمه جاده حرف ـ ج ـ نگاه کنيد.
راه زدن محمدبن سيرين گويد: راهزن در خواب، مردي بود كه با مردم نبرد كند و اگر به خواب…
رب اگر در خواب ببينيد که رب مي جوشانيد يا رب خريده ايد مالي را به زحمت و رنج…
رُب محمدبن سيرين گويد رب ها به طعم شيرين بود و بوي خوش دارد، خوردنش دليل بر…
رباب محمدبن سيرين گويد: رباب در خواب ديدن، دليل بر لهو باطل و سخن دروغ است. اگر…
رخساره محمدبن سيرين گويد: رخساره در خواب ديدن، دليل بر روشنائي مردم بود. اگر…
رز محمدبن سيرين گويد: رز در خواب، دليل بر زني نيكوكار و كريمه كند. اگر بيند رزي…
رستخيز محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قيامت پديد آمد، دليل كه حق تعالي در آن ديار كه…
رسن محمدبن سيرين گويد: رسن درخواب عهد و پيمان است. اگر بيند دست در رسن زده…
رشته رشته، رشته اميد است و خير و برکت و نعمت. رشته را از خمير آرد تهيه مي کنند…
رضوان محمدبن سيرين گويد: اگر كسي رضوان را در خواب بيند، دليل كه از عذاب ايمن گردد…
رف رف طاقچه اي است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها ديده….
رفتگر اگر ببينيم رفتگري زباله هاي خانه ما را مي برد غم خواري مي يابيم که غم و اندوه…
رفتن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند از شهر و ديار خود بيرون مي رفت و ندانست به…

رفو

معبران کهن نفس سوزن زدن منهاي دوختن را خوب ندانسته اند و به همين علت رفو…

رفو كردن محمدبن سيرين گويد: رفوكردن جامه و چيزهاي ديگر، دليل بر جنگ و خصومت كند…
رقص چون معبران پاي کوبيدن را در خواب خوب نمي دانند رقص را نيز مصيبت و غم و رنج…
رقص كردن محمدبن سيرين گويد: پاي كوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضي ديگر از…
ركاب محمدبن سيرين گويد: اگر بيند ركاب از زين جدا گرديد، فرزند يا غلام است و چون با…
رگ گشادن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند پيري او را رگ گشاد، دليل كه از دشمن سخني به…
رمال رمال مردي است فريب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا مي کشاند…
رمان اگر در خواب ديديد رمان مي خوانيد خود را در آينده به کاري مشغول مي کنيد که…
رنده رنده دو نوع داريم. يکي رنده آشپزخانه و ديگري رنده نجاري. رنده آشپزخانه زني…
رنگ امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببينيم ولي اين ممکن است که چيزي را با…
رنگها محمدبن سيرين گويد: رنگ سفيد به خواب ديدن در جامه ها و غيرآن، دليل بر صلاح…
روبان اين خواب را زنان مي بينند و مردان نمي بينند مگر در رابطه با يک زن باشد. اگر زني…
روباه محمدبن سيرين گويد: روباه درخواب مردي مكار، غدّار نابكار و فريبنده بود يا زن و …
روبنده اگر زني در خواب ببيند که روبنده دارد کاري در جهت حفظ حرمت زنانه خويش انجام….
رود محمدبن سيرين گويد: رود بزرگ در خواب، ديدن مردي بزرگوار است. اگر بيند در رود…
رودخانه نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني…
روده اگر بيند كه روده فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل كه از خويشان خير…
روز امام صادق عليه السلام مي فرمايد در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است…
روزن روزن اگر به روشنايي باشد خوب است ولي اگر از روشنايي به تاريکي باشد بد…
روزه داشتن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند روزه داشت و قرآن يا تسبيح و يا تهليل…
روزها محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه روز آدينه است يا شنبه، دليل كه…
روژ روژ را نيز زن ها در خواب مي بينند و امکان اينکه يک مرد به خواب ببيند کم است…
روستا محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در روستا يا جايگاهي مجهول بود، دليل خير…
روشنائي محمدبن سيرين گويد: ديدن روشنائي به خواب دين هدي است. اگر بيند روشني او…
روشنائي آتش محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب روشنائي آتش بيند، چنانكه بدان روشنائي…
روغن محمدبن سيرين گويد: روغن درخواب، مال و نعمت بود و بعضي ازمعبران گويند كه…
رولت رولت اگر شيريني باشد خوب است به خصوص اگر بخوريد و کامتان شيرين شود…
روناس محمدبن سيرين گويد: ديدن روناس درخواب، دليل بر آرايش دنيا كند و خوردنش، دليل…
روي محمدبن سيرين گويد: اگر كسي روي خود را خوب و با جمالتر از آن بيند كه در بيداري…
ريحان محمدبن سيرين گويد: اگر بيند ريحان سبز و خرم و پاكيزه و خوشبوي بود، دليل كه او…
ريسمان محمدبن سيرين گويد: ريسمان درخواب، سفر است و بعضي از معبران گويند: كار…
ريش محمدبن سيرين گويد: ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر…
ريش شدن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او ريش بود و در آن ريش خون و ريم…
ريگ محمدبن سيرين گويد:ريگ در خواب، دليل بر منفعت و مال كند. اگر بيند در ميان…
ريم محمدبن سيرين گويد: ريم به خواب ديدن مال است بيننده را. اگر بيند كه از تن او…
ريمل ريمل در واقع همان سرمه است و تعبير سرمه را دارد. اگر در خواب ببينيد که به…
رينگ رينگ نشان استحکام است در امور جاري زندگي بيننده خواب. چنانچه ببينيد خودرويي…
ريواس محمدبن سيرين گويد: ريواس درخواب غم و اندوه است. اگر بيند كه ريواس داشت…
ريوند محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ريوند بسيار داشت، دليل است در غم و اندوه…

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0