تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ش شروع می شوند.

شاخمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه شاخ داشت، دليل است كه بزرگي و….
شاخهمحمدبن سيرين گويد: ديدن شاخه درخواب، دليل بر فرزندان و برادران و خويشان بود…
شادروانمحمدبن سيرين گويد: ديدن شادروان، دليل بر دين مرد باشد. اگر بيند شادرواني از…
شاديديدن شادي در خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند از كسي شاد شد، دليل است…
شاسياسکلت و بدنه هر دستگاهي را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکيل يافته باشد….
شالشال روي قاعده و به روال معمول بايد پشمين باشد. يعني شال منسوجي است…
شانهشانه در خواب، دليل بر مردي بود كه او را حسبي و نسبي نبود و در دين او نفاق بود…
شانه حيوانمحمدبن سيرين گويد: ديدن شانه حيوان، دليل وزن باشد، اگر بيند گوشت شانه باز…
شاه بلوطاگر در خواب ديد كه شاه بلوط داشت، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. جابرمغربي گويد…
شاه سفرممحمدبن سيرين گويد: اگر بيند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود، دليل است بر عز….
شاهدانهديدن شاهدانه بو داده در خواب نيکو است و مال اندک و سود قليل است. اگر…
شاهرودسازي است از سازها. اگر بيند كه شاه رود مي زد، دليل كه به سخن محال رضا دهد…
شاهينمحمدبن سيرين گويد: ديدن شاهين در خواب، دليل كه از پادشاه ظالم بزرگي يابد…
شباگر در خواب بيند شب تاريك بود، دليل غم و اندوه بود. اگر روشن بود يا ماهتاب، دليل…
شب بازيمحمدبن سيرين گويد: ديدن شب بازي به خواب، دليل بر لهو و لعب بود و محال ودروغ…
شب بوشب بو زني است لاغر اندام و زيبا و نيک مختصر و خوش سخن و خوش نيت که به…
شب پرهديدن شب پره، دليل بر مردم گمراه بود. اگر بيند شب پره داشت، دليل كه با مردم…
شبانيمحمدبن سيرين گويد: شباني كردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند…
شبدرشبدر گياهي است با سه برگ چليپائي که ديدنش در خواب نيکو است. اگر در خواب…
شبهاگر در خواب بيند كه شبه داشت، دليل كه دختر آورد. اگر دختر نياورد، دليل غم بود…
شپشديدن شپش در خواب، دليل بر عيال مرد باشد، كه نعمت او خورند. اگر بيند بر تن…
شپشهجانوري است كه به تابستان در جامه هاي پشمين افتد. ديدن وي در خواب، دليل…
شترشتر حيواني است آرام و وسيله اي است بسيار مفيد و کار آمد براي سفرهاي…
شترمرغمعبران شتر مرغ را انسان بياباني تعبير و تعريف کرده اند. عقيده عموم معبران اين…
شتهشته ضرر و زيان است و خسران دنيا و آخرت. اگر در خواب ببينيد که درختان بارداري…
شخمشخم زدن در خواب تلاشي است در جهت اصلاح امور و صلاح و نيکي که براي بيننده…
شراباگر در خواب ببينيد که شراب مي نوشيد دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نيت يک…
شرابياگر بيند شرابي داشت، دليل كه زن بگيرد. اگر بيند شرابي بخريد، دليل كه كنيزكي…
شراره آتشمحمدبن سيرين گويد: شراره آتش در خواب، سخن بد باشد كه به وي رسد. اگر به…
شربتمحمدبن سيرين گويد: خوردن شربت، چون به طعم شيرين بود و خوشبوي بود، مثل…
شرممحمدبن سيرين گويد: شرم داشتن به خواب، دليل بر ايمان است. جابرمغربي گويد…
شستنديدن شستن سر و تن در خواب به آب جوي يا به آب حوض يا به آب دريا، دليل است…
شُشبه خواب، دليل شادي بود. اگر بيند كه شش بسيار داشت، دليل است كه خرم گردد…
شطرنجديدن شطرنج باختن به خواب، دليل بهتان و دروغ بود. اگر بيند شطرنج كرد و بر…
شعرگفتناگر بيند كه شعر مدح يا هجو كسي مي خواند، دليل كه سخن باطل گويد. ديدن…
شغالمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه شغال جنگ كرد، دليل است كه با خويشان…
شفتالوديدن شفتالوي زرد، دليل است بر بيماري. اگر بيند كه شفتالو به وقت از درخت جمع…
شقايقشقايق گل اشک و ندبه و در عين حال پاکي و عصمت و بي گناهي است. اگر در…
شقيقهاگر در خواب ببينيد که شقيقه شما متورم شده و آماسيده بار فکري براي شما پيدا….
شكارمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خواب شكار مي كرد، گوسفند كوهي يا گاو كوهي…
شكر كردناگر در خواب بيند كه شكر مي گذارد، دليل است بر دوستيِ دين قوت و جاه و زيادتي.
شكستناگر به خواب بيند كه اندامي از اندامهاي او بشكست، دليل زيان است به سبب…
شكمبه تاويل معبران بر سه وجه بود. حضرت دانيال گويد: ديدن شكم از ظاهر و باطن، دليل…
شكنبهديدن شكنبه هر جانوري كه گوشت او حلال بود، دليل بر مال حلال كند. اگر شكنبه پر…
شكوفه هاديدن شكوفه ها، چون به وقت خود باشد نيك باشد و شكوفه كنار، دليل بر عروس…
شل شدناگر بيند كه اندامي از اندامهاي او شل شد، چنانكه نتوانست بر خواستن، دليل…
شلغمديدن شلغم به خواب، دليل است بر غم و اندوه. اگر بيند كه شلغم به كسي داد…
شلواربه خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل…
شلوار بندديدن شلواربند، دليل بر عورت مرد كند. اگر بيند كه شلواربندي خوب داشت، دليل…
شمار كردناگر درخواب بيند با كسي شمار مي كرد، دليل كه در سختي افتد. جابرمغربي گويد…
شمدتعبير شمد همان است که براي روتختي نوشتيم و اشاره اي است به زن و همسر…
شمشادشمشاد مردي است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقير و مستمند ولي هر…
شمشيرشمشير در نيام، زني بود و بي نيام، دليل بر مال است و فرمانروائي. اگر زني در…
شمعمحمدبن سيرين گويد: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بيند كه شمع به دست خود…
شمعدانشمعدان خانه و خانواده ما است که روشنايي هاي ما زا آن جا مايه مي گيرد. مادر…
شنشن اگر ريز باشد گرفتاري است و وبال به خصوص اگر بر زمين ريخته شده و بيننده…
شناكردندر خواب شناكردن، دليل معيشت بود به حيلت. اگر بيند كه به وقت شنا كردن در آب…
شنالكمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند با كسي شنالك مي باخت، دليل كه مال حرام يابد…
شنبليلهشنبليله گياهي است بد طعم و نازيبا ولي بسيار پر خاصيت. گياهي است که…
شنگرفديدن شنگرف در خواب، دليل غم بود. اگر بيند كه شنگرف ميخورد، دليل كه مقرب….
شهادتمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه شهادت مي آورد و بيننده مصلح بود…
شهبازشهباز بازي است ممتاز. بازي است از نژاد بهتر و برتر و در خواب هاي ما تقريبا…
شهدشهد با موم، تاويل از ميراث بود يا غنيمت حلال. اگر بيند كه شهد داشت، دليل كه…
شهرمحمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه شهري شد، دليل است دينش قوي گردد…
شهرستاناگر به خواب بيند در شهرستاني شد، دليل است دينش قوي شود و عاقبتش محمود…
شورباديدن شوربا به خواب كه با گوشت گوسفند پخته باشند و خوش طعم است، دليل…
شونيزديدن شونيز، دليل غم است و خوردن آن، دليل بر مضرت و نقصان باشد.
شيراگر در خواب بيند كه با شير جنگ مي كرد، دليل است بر دشمني خصومت كند و از…
شيرخشتديدنِ شيرخشت، دليل بر روزي حلال است. اگر بيند كه در صحرا شيرخشت جمع مي…
شيرهمحمدبن سيرين گويد: ديدن شيره انگور، دليل منفعت است. اگر بيند كه شيره انگور…
شيريني هامحمدبن سيرين گويد: ديدن شيرينيها، دليل شادي و روزي حلال باشد. اگر بيند…
شيشهمحمدبن سيرين گويد: ديدن شيشه به خواب، دليل زن باشد و گويند، دليل بر…
شيطانلطفا به حرف ـ الف ـ کلمه ابليس نگاه کنيد.
شيطرنجبدانكه شيطرنج داروئي است كه خوردن آن، دليل بر مضرت باشد و نقصان مال، و ديدن…
شکارشکار کردن در خواب کوشش در جهت معيشت است و شکار افکندن چه با دام و چه…
شکرديدن شکر اندک در خواب نيکو است و شيرين کامي و توفيق تعبير شده است…
شکلاتحکم کلي مولف نفايس الفنون و عرايسالعيون درباره شيريني ها اين است که…
شکنبهشکنبه در خواب هاي ما به نظر معبران مال حلال و معيشت و روزي است و همه آن…
شکنجهاگر در خواب ديديد کسي شما را شکنجه مي دهد مفهوم آن اين است که شما…
شکوفهشکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و شادي و نشاط و پول و مال اندک خبر مي…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!