گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ش شروع می شوند.

شاخ محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه شاخ داشت، دليل است كه بزرگي و….
شاخه محمدبن سيرين گويد: ديدن شاخه درخواب، دليل بر فرزندان و برادران و خويشان بود…
شادروان محمدبن سيرين گويد: ديدن شادروان، دليل بر دين مرد باشد. اگر بيند شادرواني از…
شادي ديدن شادي در خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند از كسي شاد شد، دليل است…
شاسي اسکلت و بدنه هر دستگاهي را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکيل يافته باشد….
شال شال روي قاعده و به روال معمول بايد پشمين باشد. يعني شال منسوجي است…
شانه شانه در خواب، دليل بر مردي بود كه او را حسبي و نسبي نبود و در دين او نفاق بود…
شانه حيوان محمدبن سيرين گويد: ديدن شانه حيوان، دليل وزن باشد، اگر بيند گوشت شانه باز…
شاه بلوط اگر در خواب ديد كه شاه بلوط داشت، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. جابرمغربي گويد…
شاه سفرم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود، دليل است بر عز….
شاهدانه ديدن شاهدانه بو داده در خواب نيکو است و مال اندک و سود قليل است. اگر…
شاهرود سازي است از سازها. اگر بيند كه شاه رود مي زد، دليل كه به سخن محال رضا دهد…
شاهين محمدبن سيرين گويد: ديدن شاهين در خواب، دليل كه از پادشاه ظالم بزرگي يابد…
شب اگر در خواب بيند شب تاريك بود، دليل غم و اندوه بود. اگر روشن بود يا ماهتاب، دليل…
شب بازي محمدبن سيرين گويد: ديدن شب بازي به خواب، دليل بر لهو و لعب بود و محال ودروغ…
شب بو شب بو زني است لاغر اندام و زيبا و نيک مختصر و خوش سخن و خوش نيت که به…
شب پره ديدن شب پره، دليل بر مردم گمراه بود. اگر بيند شب پره داشت، دليل كه با مردم…
شباني محمدبن سيرين گويد: شباني كردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند…
شبدر شبدر گياهي است با سه برگ چليپائي که ديدنش در خواب نيکو است. اگر در خواب…
شبه اگر در خواب بيند كه شبه داشت، دليل كه دختر آورد. اگر دختر نياورد، دليل غم بود…
شپش ديدن شپش در خواب، دليل بر عيال مرد باشد، كه نعمت او خورند. اگر بيند بر تن…
شپشه جانوري است كه به تابستان در جامه هاي پشمين افتد. ديدن وي در خواب، دليل…
شتر شتر حيواني است آرام و وسيله اي است بسيار مفيد و کار آمد براي سفرهاي…
شترمرغ معبران شتر مرغ را انسان بياباني تعبير و تعريف کرده اند. عقيده عموم معبران اين…
شته شته ضرر و زيان است و خسران دنيا و آخرت. اگر در خواب ببينيد که درختان بارداري…
شخم شخم زدن در خواب تلاشي است در جهت اصلاح امور و صلاح و نيکي که براي بيننده…
شراب اگر در خواب ببينيد که شراب مي نوشيد دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نيت يک…
شرابي اگر بيند شرابي داشت، دليل كه زن بگيرد. اگر بيند شرابي بخريد، دليل كه كنيزكي…
شراره آتش محمدبن سيرين گويد: شراره آتش در خواب، سخن بد باشد كه به وي رسد. اگر به…
شربت محمدبن سيرين گويد: خوردن شربت، چون به طعم شيرين بود و خوشبوي بود، مثل…
شرم محمدبن سيرين گويد: شرم داشتن به خواب، دليل بر ايمان است. جابرمغربي گويد…
شستن ديدن شستن سر و تن در خواب به آب جوي يا به آب حوض يا به آب دريا، دليل است…
شُش به خواب، دليل شادي بود. اگر بيند كه شش بسيار داشت، دليل است كه خرم گردد…
شطرنج ديدن شطرنج باختن به خواب، دليل بهتان و دروغ بود. اگر بيند شطرنج كرد و بر…
شعرگفتن اگر بيند كه شعر مدح يا هجو كسي مي خواند، دليل كه سخن باطل گويد. ديدن…
شغال محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه شغال جنگ كرد، دليل است كه با خويشان…
شفتالو ديدن شفتالوي زرد، دليل است بر بيماري. اگر بيند كه شفتالو به وقت از درخت جمع…
شقايق شقايق گل اشک و ندبه و در عين حال پاکي و عصمت و بي گناهي است. اگر در…
شقيقه اگر در خواب ببينيد که شقيقه شما متورم شده و آماسيده بار فکري براي شما پيدا….
شكار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خواب شكار مي كرد، گوسفند كوهي يا گاو كوهي…
شكر كردن اگر در خواب بيند كه شكر مي گذارد، دليل است بر دوستيِ دين قوت و جاه و زيادتي.
شكستن اگر به خواب بيند كه اندامي از اندامهاي او بشكست، دليل زيان است به سبب…
شكم به تاويل معبران بر سه وجه بود. حضرت دانيال گويد: ديدن شكم از ظاهر و باطن، دليل…
شكنبه ديدن شكنبه هر جانوري كه گوشت او حلال بود، دليل بر مال حلال كند. اگر شكنبه پر…
شكوفه ها ديدن شكوفه ها، چون به وقت خود باشد نيك باشد و شكوفه كنار، دليل بر عروس…
شل شدن اگر بيند كه اندامي از اندامهاي او شل شد، چنانكه نتوانست بر خواستن، دليل…
شلغم ديدن شلغم به خواب، دليل است بر غم و اندوه. اگر بيند كه شلغم به كسي داد…
شلوار به خواب ديدن شلوار، دليل بر زني عجمي بود يا زني دون. اگر بيند شلوار بخريد، دليل…
شلوار بند ديدن شلواربند، دليل بر عورت مرد كند. اگر بيند كه شلواربندي خوب داشت، دليل…
شمار كردن اگر درخواب بيند با كسي شمار مي كرد، دليل كه در سختي افتد. جابرمغربي گويد…
شمد تعبير شمد همان است که براي روتختي نوشتيم و اشاره اي است به زن و همسر…
شمشاد شمشاد مردي است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقير و مستمند ولي هر…
شمشير شمشير در نيام، زني بود و بي نيام، دليل بر مال است و فرمانروائي. اگر زني در…
شمع محمدبن سيرين گويد: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بيند كه شمع به دست خود…
شمعدان شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنايي هاي ما زا آن جا مايه مي گيرد. مادر…
شن شن اگر ريز باشد گرفتاري است و وبال به خصوص اگر بر زمين ريخته شده و بيننده…
شناكردن در خواب شناكردن، دليل معيشت بود به حيلت. اگر بيند كه به وقت شنا كردن در آب…
شنالك محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با كسي شنالك مي باخت، دليل كه مال حرام يابد…
شنبليله شنبليله گياهي است بد طعم و نازيبا ولي بسيار پر خاصيت. گياهي است که…
شنگرف ديدن شنگرف در خواب، دليل غم بود. اگر بيند كه شنگرف ميخورد، دليل كه مقرب….
شهادت محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه شهادت مي آورد و بيننده مصلح بود…
شهباز شهباز بازي است ممتاز. بازي است از نژاد بهتر و برتر و در خواب هاي ما تقريبا…
شهد شهد با موم، تاويل از ميراث بود يا غنيمت حلال. اگر بيند كه شهد داشت، دليل كه…
شهر محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه شهري شد، دليل است دينش قوي گردد…
شهرستان اگر به خواب بيند در شهرستاني شد، دليل است دينش قوي شود و عاقبتش محمود…
شوربا ديدن شوربا به خواب كه با گوشت گوسفند پخته باشند و خوش طعم است، دليل…
شونيز ديدن شونيز، دليل غم است و خوردن آن، دليل بر مضرت و نقصان باشد.
شير اگر در خواب بيند كه با شير جنگ مي كرد، دليل است بر دشمني خصومت كند و از…
شيرخشت ديدنِ شيرخشت، دليل بر روزي حلال است. اگر بيند كه در صحرا شيرخشت جمع مي…
شيره محمدبن سيرين گويد: ديدن شيره انگور، دليل منفعت است. اگر بيند كه شيره انگور…
شيريني ها محمدبن سيرين گويد: ديدن شيرينيها، دليل شادي و روزي حلال باشد. اگر بيند…
شيشه محمدبن سيرين گويد: ديدن شيشه به خواب، دليل زن باشد و گويند، دليل بر…
شيطان لطفا به حرف ـ الف ـ کلمه ابليس نگاه کنيد.
شيطرنج بدانكه شيطرنج داروئي است كه خوردن آن، دليل بر مضرت باشد و نقصان مال، و ديدن…
شکار شکار کردن در خواب کوشش در جهت معيشت است و شکار افکندن چه با دام و چه…
شکر ديدن شکر اندک در خواب نيکو است و شيرين کامي و توفيق تعبير شده است…
شکلات حکم کلي مولف نفايس الفنون و عرايسالعيون درباره شيريني ها اين است که…
شکنبه شکنبه در خواب هاي ما به نظر معبران مال حلال و معيشت و روزي است و همه آن…
شکنجه اگر در خواب ديديد کسي شما را شکنجه مي دهد مفهوم آن اين است که شما…
شکوفه شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و شادي و نشاط و پول و مال اندک خبر مي…

 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

تعداد رای: 0 و امتیازات: 0