تعبیر خواب حرف ل

تبیر خواب کلماتی که با حرف ل شروع می شوند.

لابراتواراگر بيننده خواب ببيند که در يک لابراتوار است در زندگي اش مرحله دشواري پيش…
لاجوردرنگ لاجوردي رنگ آبي کبود است و اين رنگ به طور کلي در روياها رنگ خوبي نيست…
لادناگر ديد لادن بسيار داشت، نامش منتشر شود و مشهور جهان شود.
لاستيکلاستيک غير از (تاير) اتومبيل است. البته تاير را هم از لاستيک درست مي کنند اما…
لاغرياگر لاغر شد نقصان مال بود. اگر ديد با لاغري ضعف داشت و رويش زرد بود غم و …
لاك پشتاگر درخواب لاك پشت بيند، دليل بر مردي عالم است كه از صحبت او فائده به مردم…
لالهاگر در وقت خودش ديد فرزند بود، اگر بي وقت ديد خبر بود، اگر از درخت جدا ديد غم…
لاله عباسيلاله عباسي گلي است اهلي و خانگي و در مقابل آفات بسيار مقاوم که گل هاي…
لامپديدن لامپ در خواب تعابير خوب و گسترده اي دارد. اگر در خواب ببينيد لامپي را به…
لانهاگر در خانه لانه مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ و لانه فايده باشد كه به او رسد. اگر…
لاک پشتلاک پشت زن يا مردي است پير و کهن سال. پر حوصله و بسيار موقر و سنگين…
لبمحمدبن سيرين گويد: ديدن لب ها درخواب، دليل حاجت روائي بود و ديدن لب زيرين…
لباجهمحمدبن سيرين گويد: ديدن لباجه درخواب، دليل بر نيكوئي دين است. خاصه اگر بيند…
لباسمحمدبن سيرين گويد: اگر ديد لباس تابستان به زمستان پوشيده بود، دليل كه به قدر…
لحافمحمدبن سيرين گويد: ديدن لحاف درخواب، دليل زن است. اگر بيند لحاف نو بخريد…
لرزيدنمحمدبن سيرين گويد:اگر كسي بيند سر او مي لرزيد، دليل زحمت است. اگر بيند…
لشگرمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند لشگريان بر اهل آن موضع گزند رسانيدند، دليل قوت…
لعلمحمدبن سيرين گويد: ديدن لعل درخواب. دليل بر زني است صاحب جمال. اگر در…
لفاخ(دست شور بود.) محمدبن سيرين گويد: ديدن لفاخ در خواب شش وجه است…
لقمهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه لقمه شيرين در دهان نهاد. دليل كه….
لقوهمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه رويش از علتِ لقوه كج شد، دليل كه پيش…
لك لكمحمدبن سيرين گويد: ديدن لك لك به خواب، دليل بر زني است بي آزار و عاقبت…
لگاممحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند لگام او بگسست، دليل بر نقصان بزرگي او…
لگد زدنمحمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كسي را لگد زد، دليل است حال او بد شود…
لنگ شدنمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند لنگ شده بود. دليل است پيش خويشان خوار شود…
لواشکاگر زني در خواب ببيند لواشک مي خورد پس از يک دوره غم و اندوه صاحب فرزند مي…
لوبيامحمدبن سيرين گويد: ديدن لوبيا درخواب خام و پخته وقت و بي وقت، دليل غم بود و…
لوح محفوظمحمدبن سيرين گويد: ديدن لوح محفوظ در خواب، دليل علم و حكمت است…
لوزينهمحمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه لوزينه در خواب به دهان نهاد، دليل كه سخني….
لويدمحمدبن سيرين گويد: ديدن لويد درخواب، دليل است بر خدمتكار خانه. اگر بيند كه…
ليمومحمدبن سيرين گويد: ديدن ليمو درخواب، دليل بيماري است و در ديدن آن خيري …
ليوانليوان دوست و مصاحب شماست و کسي است که با او مشورت مي کنيد و از او…

 
 

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

 

مطالب مشابه را ببینید!