تعبیر خواب حرف ه

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ه شروع می شوند.

هاونمحمدبن سيرين گويد: ديدن هاون و دسته آن به خواب،دليل بر دو شريك باشند كه…
هدهدمحمدبن سيرين گويد: اگر كسي هدهد را درخواب بيند، دليل بر مردي بزرگ با خير…
هديهاگر كسي ديد كه چيزي به كسي هديه داد، بر قدر آن خير و منفعت يابد. ابراهيم…
هزاردستانهزاردستان درخواب فرزندي است لطيف و خوش آواز اما لاغر. اگر هزاردستان در…
هلوديدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتي و رسيده باشد بسيار خوب و خوش يمن…
هماهمادر خواب عزودولت است. ابراهيم كرماني گويد: پادشاه بود يا مرد بزرگ.
هندوانهديدن هندوانه در خواب بسيار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسيده باشد و شما از…
هوامحمدبن سيرين گويد: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز ديد غله و نباتات…
هواپيمامراجعه فرماييد به تعبير پرواز.
هويجمحمدبن سيرين گويد: ديدن هويج درخواب،دليل غم است. اگر ديد هويج داشت و…
هيزماگر در خواب هيزم تر يا خشك ديد، دليل جنگ است. اگر بيند كه هيزم را از صحرا…

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!