عکس یک کارگر ساده آبادانی+طنز

یک کارگر ساده و کم زور آبادانی را لب ساحل مشاهده می کنید.

کارگر آبادانی

مطالب مشابه را ببینید!