فرمانده نیروی دریایی در جزایر سه گانه (سال 1350)

حضور فرمانده نیروی دریایی را در سال 1350 در یکی از جزایر سه گانه مشاهده می کنید.

فرمانده نیروی دریایی

مطالب مشابه را ببینید!