کم در آمدترین مشاغل را بشناسید

آفتاب: بنا به اعلام مركز طرح آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني كه در سال گذشته در سطح استان تهران انجام شده است، نشان مي‌دهد متوسط دستمزد ساعتي رانندگان تريلي با 20.7درصد افزايش نسبت به نيمه‌ي اول سال 1389 به 43 هزار و 10 ريال رسيده است.

براين اساس، دستمزد رانندگان لودر نيز در نيمه‌ي اول سال گذشته با 17.7 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 43 هزار و 634 ريال رسيده است. اين رقم در مقايسه با نيمه‌ي دوم سال 1389 از 11.8 درصد افزايش برخوردار شده است.

اما در مورد بناي سفت‌كار درجه يك ميزان دستمزد در نيمه‌ي اول سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 1389 از 13.4 درصد افزايش برخوردار شده و به 48 هزار و 989 ريال رسيده است.

اين درحالي است كه ميزان دستمزد در نيمه‌ي اول سال 1390 نسبت به نيمه‌ي دوم سال 1389 حدود 6.5 درصد افزايش يافته است.

دستمزد آرماتوربند‌ درجه يك نيز با 18.1 درصد افزايش نسبت به نيمه‌ي اول سال 1389 به ساعتي 50 هزار و 54 ريال رسيده است.

هم‌چنين در مورد اسكلت‌ساز درجه يك ميزان دستمزد با 18.7 درصد افزايش نسبت به نيمه‌ي اول سال 1389 در نيمه‌ي اول سال 1390 به 59 هزار و 395 ريال رسيده است.

در مورد سيمانكار درجه يك نيز ميزان دستمزد از 12.7 درصد افزايش برخوردار شده و به 53 هزار 309 ريال در نيمه‌ي اول سال 1390 رسيده است.

دستمزد كاشي‌كار درجه يك نيز در نيمه اول سال 1390 از افزايش 16.7 درصدي برخوردار شده و به 56 هزار و 641 ريال رسيده است.

براساس اين گزارش، دستمزد استاد‌كار تاسيسات نيز با افزايش 17.7 درصدي نسبت به نيمه‌ي اول سال 1389 در نيمه‌ي سال 1390 به 64 هزار 513 ريال رسيده است.

اما دستمزد راننده تريلي با بيشترين افزايش نسبت به نيمه‌ي اول سال 1389 معادل 19.1 درصد رشد كرده و به 26 هزار و 62 ريال رسيده است.

به گزارش ایسنا،در بين تمام اقلام مورد آمارگيري بناي سفت‌كار درجه يك با 6.5 درصد و نقاش درجه2 ساختمان با 14.6 درصد از كمترين و بيشترين افزايش در متوسط دستمزد ساعتي نسبت به نيمه‌ي دوم سال 1389 برخوردار شده‌اند.

مطالب مشابه را ببینید!