مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب دوست و رفیق؛ تعابیر دیدن دوستان و رفیق در خواب

در این  بخش تاپ ناز تعبیر خواب دوست و رفیق را آماده کرده ایم. ممکن است گاهی مواقع خواب دوستان و رفیق خود را ببینیم، گاهی دوستان خیلی نزدیک و گاهی هم دوستان قدیمی و یا حتی هم خدمتی ها و هم کلاسی را در خواب ببینیم که در بیداری در کنار ما نیستند. باید گفت که دیدن دوست در خواب تعبیر بدی ندارد ولی به نوع و ماجراهایی هم که در خواب می بینید بستگی دارد و تعبیر مختلفی دارد.

 

تعبیر خواب دوست و رفیق

 

تعبیر خواب دوست «یار» خوشحال و ناراحت

اگر در خواب دوستان خودرا شاد و سرحال ببینید، نشانه آن اسـت کـه بـه زودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی بـه دست شـما میرسد. اگر در خواب دوستان خودرا عاجز ببینید، علامت آن اسـت کـه دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد.

 

تعبیر خواب دیدار دوست

اگر در خواب چهره دوستان خودرا سیاه ببینید، نشانه آن اسـت کـه بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شـما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد. اما اگر آن‌ها را در هیئت ببینید، علامت آن اسـت کـه دشمنان، شـما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد.

اگر در خواب دوستان خودرا با لباسی تیره و آستین‌هاي قرمز رنگ ببینید، نشانه آن اسـت کـه برای شـما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد کـه اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی بـه همراه می‌آورد. اگر خواب ببینید دوستی پارچه سفیدی دور سرخود بسته اسـت، نشانه آن اسـت کـه فردی می‌کوشد رابطه اي دوستانه با شـما برقرار کند، همان شخص بشما لطمه خواهد زد.

 

تعبیر خواب دوست و یار از دیدگاه لوک اویتنهاو

دوست خوب: خبر هـای شادی بخش

نا دوست: اعلان خطر

دیدار اتفاقی دوست: اتفاق غیر منتظره

ترک کردن یار: عذابی مبدل بـه شادی خواهد شد

مرگ یک دوست: خبر غیر منتظره

خشمگین: بیماری

دوست جدید: خوشبختی

چند دوست: غصه‌هاي زود گذر

 

معبرین غربی گویند:

دیدت دوستان در خواب، بر جنبه هایی از شخصیت شما که به عنوان شخصی بزرگ کرده و توسعه یافته اید، دوستی ها بدلیلی مشترکاتی که دارید و نزدیکی هایی که دوستان از لحاظ شخصیتی به هم دارند دلالت دارد و به وقوع می پیوندند پس با مشاهده دوست در خواب، شخصیت شما بیان می شود. در بعضی از موارد دیدن دوست در خواب نشانه ای از خبرهای خوشحال کننده از سوی آنها است.

 

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید با دوستی کـه در حق شـما بد کرده، دست میدهید و او بی اعتنا و غمگین بـه راه خود می رود، نشانه آن اسـت کـه با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می کنید و ممکن اسـت نسبت بـه هم مایوس بشوید. اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید، نشانه آن اسـت کـه دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.

اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری کنید یا وی را در وقت نامناسبی ملاقات کنید، دلالت بر آن دارد کـه بخاطر مرتکب شدن خلافی، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شـما همه ی چیز را لو میدهند. اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد، نشان می دهد کـه بـه منافع زیادی دست خوهد یافت. و محبوبش ارزش تصاحب دارد. اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد.

 

برايت مى‌گويد:

 

اگر خواب ببينيد كه با دوستان خود مى‌خنديد، بـه اين معناست كه از دوستان خود جدا مى‌شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه دوستتان مرده، نشانه‌ى شنيدن اخبار مهم اسـت. اگر در خواب بـه كمك دوستتان برويد، بـه اين معناست كه براى انجام كارى نياز بـه كمك ديگران داريد. اگر در خواب با دوستان خود در جمعى حضور داشته باشيد، بيانگر آن اسـت كه با دوستانتان روزهاى خوبى را سپرى مى‌كنيد.

 

تعبیر خواب دوست و رفیق


 

روانشناسی خواب دوست، رفیق و یار

طبق معمول این خواب‌ها نشانه‌ي بسیار خوبی هستند. هرچند اگر خواب ببینید دوست‌تان در شرایط ناخوشایند و ناجوری اسـت معنی خوبی نخواهد داشت. در چنین مواردی این خواب ممکن اسـت هشداری باشد بشما درباره‌ي اتفاق بدی کـه در آینده‌ي نزدیک برای دوست‌تان می‌افتد. گاهی این خواب‌ها نشانه‌ي اندوه ناراحتی اسـت کـه درباره‌ي چیزی در حال حاضر تجربه میکنید.

 

گاهی خوابی درباره‌ي یک دوست ممکن اسـت حاکی از عصبانیت‌تان درباره‌ي وضعیتی در عالم بیداری باشد. این خواب ممکن اسـت حاکی از لحظه‌هاي خوشایند رفت و آمد با دوستان‌تان در آینده‌اي نزدیک باشد. اگر زیاد خواب دوستان‌تان را میبینید، شاید چنین خوابی نشانه‌ي نیاز بـه برقراری ارتباطات بهتر با آدم‌هاي اطراف‌تان باشد. اگر خواب دیدید با دوستان‌تان وقت می‌گذرانید، ممکن اسـت نشانه‌ي عایدات مالی باشد.

حتما بخوانید : تعبیر خواب زن و همسر

دیدن یک دوست در خواب

اگر یکی از دوستان‌تان را در خواب ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت حکایت از دیدار این دوست بـه زودی داشته باشد، چون ممکن اسـت او بـه توصیه را کمک شـما در رابطه با موضوعی نیاز داشته باشد.

 

تعبیر خواب دوست قدیمی

اگر دوستی قدیمی را در خواب ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت بـه ملاقات مجدد بعد از مدت‌ها با بعضی از دوستان قدیم در آینده‌اي نزدیک اشاره داشته باشد.

 

خواب دوستی که از شما دور است

 

اگر خواب دوستی را ببینید کـه فرسنگ‌ها دور از شـما زندگی می کند، چنین خوابی ممکن اسـت حاکی ازآن باشد کـه این شخص بـه نوعی نیازمند کمک شـما اسـت. شاید او بـه دردسر افتاده یا مریض اسـت.

 

خواب انتظار ملاقات یک دوست را داشتن

اگر در خواب انتظار ملاقات یکی از دوستان‌تان را می‌کشیدید، چنین خوابی نشانه‌ي بسیار خوبی اسـت و ممکن اسـت بـه دیدار با یکی از آشنایان‌تان در آینده‌اي نزدیک اشاره داشته باشد. این خواب گاهی ممکن اسـت خبر از ازدواجی بدهد کـه بـه زودی اتفاق می‌افتد.

تعبیر خواب دوست و رفیق

تعبیر خواب دوست تان که برای دیدن شما به منزل‌تان آمده است

اگر خواب دیدید با دوستی در منزل‌تان دیدار می کنید، چنین خوابی نشانه‌ي خوبی اسـت و بـه روابط خوب شـما با مردم در حالت کلی اشاره دارد.

 

خواب ببینید دوست‌تان بشما سر نمیزند

 

اگر خواب دیدید انتظار دیدار دوستی را می کشید ودر نهایت بشما سر نمیزند، چنین خوابی نشانه‌ي پاداش و تقدیر از شـما بابت سخت‌کوشی و تلاش‌هاي‌تان اسـت.

 

خواب سر زدن به یک دوست

اگر خواب دیدید بـه دوستی سر می زنید، چنین خوابی ممکن اسـت حکایت از نیاز بـه شکیبایی در راه پیشرفت یا ارتقاء شغلی داشته باشد.

 

خواب دعوا کردن با یک دوست

اگر خواب دیدید با یک دوست خوب، دعوا می کنید چنین خوابی ممکن اسـت بـه درگیری‌ با یا حتی جدایی‌ از یک دوست اشاره داشته باشد. این خواب هم چنین ممکن اسـت بـه مشکلات مالی یا شکست در پروژه‌ي فعلی‌تان دلالت داشته باشد.

 

خواب دعوا کردن با تعدادی از دوستان

 

اگر خواب دیدید با دوستان‌تان دعوا می کنید چنین خوابی ممکن اسـت بـه معنی آن باشد کـه از یک دوست خبر هـای خوبی دریافت می کنید.

 

خواب ببینید حال و روز دوستی خوب است

اگر در خواب دیدید کـه حال و روز دوست‌تان خوب اسـت، چنین خوابی نشانه‌ي خوبی اسـت و بـه جمع شدن دوستان قدیمی دور هم در روزهای آتی اشاره دارد.

 

خواب ببینید اوضاع و احوال یک دوست نامساعد است

اگر در خواب دوست‌تان ناراحت بود، چنین خوابی نشانه‌ي خوبی نیست و ممکن اسـت پیشبینی استرس و دردسر در آینده‌اي نزدیک باشد.

 

تعبیر خواب دوست تان که غمگین و نا امید به نظر می‌رسد

 

اگر خواب دیدید دوست‌تان غمگین و نا امید بنظر می رسد، این خواب نشانه‌ي بدی اسـت و ممکن اسـت حکایت از بیماری در آینده‌اي نزدیک داشته باشد.

 

تعبیر خواب دوست تان که گریه می‌کند

اگر در خواب دیدید کـه دوستی گریه میکند، چنین خوابی نشانه‌ي بدی اسـت و حکایت از مشکلات و بد اقبالی‌هایي دارد کـه برای هردو شـما پیش خواهد آمد.

 

خواب دوستی که بیمار به نظر می‌رسد

اگر در خواب دیدید دوست‌تان کمی بیمار بنظر می رسد، چنین خوابی ممکن اسـت نشان از مشکلات سلامتی کـه قرار اسـت او یا حتی خود شـما در آینده‌اي نزدیک تجربه کنید داشته باشد.

 

خواب یک دوست بیمار

 

اگر خواب دیدید دوست‌تان پاک مریض اسـت، چنین خوابی ممکن اسـت نشان از بدخلقی‌تان داشته باشد. شاید با اطرافیان‌تان بی هیچ دلیل مشخصی بحث و جدل کنید.

 

خواب ببینید دوستی می‌میرد

 

اگر در خواب ببینید یکی از دوستان نزدیک‌تان می‌میرد، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي آن باشد کـه او بـه زودی ازدواج می کند. این خواب ممکن اسـت بـه دور شدن از این دوست در آینده‌اي نزدیک نیز دلالت داشته باشد شاید بخاطر آنکه او برای رفت و آمد با شـما وقت کافی ندارد.

خواب ببینید یک دوست به شما خیانت می‌کند

اگر خواب ببینید دوستی بشما خیانت می کند، چنین خوابی در واقع نشانه‌ي خوبی اسـت و حکایت از رابطه‌اي خوب بین شـما دو نفر دارد.

 

اگر خواب عروسی دوست نزدیک‌تان را ببینید

 

اگر خواب دیدید کـه در عروسی دوست نزدیک‌تان شرکت می کنید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌اي از مکالمه‌ي شـما با دوست‌تان در ارتباط با رابطه‌ي رفاقتی باشد کـه باهم دارید. شاید یکی از شـما می خواهد چیزی بیش از یک دوست باشد، در نتیجه ممکن در مورد احتمال یک رابطه‌ي متعهدانه بین شـما دو نفر بحث در بگیرد.

 

خواب ببینید دوست‌تان روی قله‌ی کوه است

اگر خواب ببینید دوست‌تان تمام مسیر را تا قله‌ي کوه می‌پیماید، چنین خوابی ممکن اسـت بـه ضرورت اثبات چیزی بـه خودتان اشاره داشته باشد.

 

خواب ببینید دوست‌تان در دامنه کوه ایستاده است

 

اگر خواب ببینید یک دوست در دامنه‌ي کوه ایستاده اسـت، چنین خوابی ممکن اسـت حکایت ازآن داشته باشد کـه اخیرا بـه دوستان و خانواده‌تان بی توجه شده‌اید.

 

خواب مسافرت کردن با یک دوست

اگر خواب دیدید با یک دوست مسافرت می کنید، این احتمالا نشانه‌ي خوبی نیست و نشان از جدایی احتمالی شـما در‌ آینده‌اي نزدیک دارد.

 

خواب خوش گذراندن با دوستان

اگر خواب دیدید اوقات خوشی رابا دوستان می‌گذرانید، چنین خوابی ممکن اسـت حکایت از شنیدن خبری خوش در آینده داشته باشد.

 

خواب ببینید به دوست‌تان دروغ می‌گویید

 

اگر در خواب دیدید بـه دوست‌تان دروغ میگویید، چنین خوابی ممکن اسـت از کينه شـما یا عدم توانایی‌تان در تحمل کردن یک شخص حکایت داشته باشد.

 

خواب ببینید به دوست‌تان افتخار می‌کنید

اگر در خواب ببینید بـه دوست‌تان افتخار می کنید، چنین خوابی ممکن اسـت بـه دستیابی بـه چیزی در آینده‌اي نزدیک اشاره داشته باشد کـه آرزوی‌اش را داشته‌اید اما در آخر این چیز مایه‌ي یاس و نا امیدی‌تان خواهد شد.

 

تعبیر خواب دوست تان که مدت‌ها او را ندیده‌اید

 

اگر خواب دوستی را ببینید کـه مدت‌ها اسـت باهم دیدار نداشته‌اید، چنین خوابی ممکن اسـت نشان ازآن داشته باشد کـه این دوست بشما نیاز دارد.

در این قسمت تعبیر خواب دوست، تعابیر مختلف در مورد دیدن رفیق در خواب و معنی خواب دوستان قدیمی را خواندید و امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

مطالب مشابه را ببینید!