مردی که 12 سال چنگال درون معده اش را احساس نکرد!

در هفته گذشته بیماری به بیمارستان “برنسلی” در حالی که حالی خوشی نداشت و از درد به خودش می پیچید رسید و پزشکان سریعا شروع به مداوای او کردند.

در این میان پزشکان متوجه شیئ غیر عادی در داخل معده این فرد شدند و سریعا از او عکس برداری کردند. در این عکس برداری ها متوجه شدند که یک چنگال در داخل معده این فرد است.

چنگال در معده

این در حالی است که پزشکان وقتی شگفت زده شدند که فهمیدند این فرد کاملا چنگال را فراموش کرده است.”لی گاردنر” نزدیک به ۱۰ سال است که با یک چنگال در داخل معده اش زندگی می کند.

 چنگال در معده

نزدیک به ۱۰ سال پیش این چنگال به دلیلی نامعلوم وارد دستگاه گوارش شده است و کاملا طبیعی به معده رسیده است و از همین رو آقای “گاردنر” فکر کرده است که از بین رفته است در حالی که این گونه نبوده است. او هم اکنون به طور کامل ریکاوری شده است و چنگال از معده اش خارج شده است.

مطالب مشابه را ببینید!