مصرف تخم مرغ باعث قد بلند شدن کودکان می شود؟

مصرف تخم مرغ باعث قد بلند شدن کودکان می شود؟

خوردن تخم مرغ تاثیر شگفت انگیزی بر رشد کودکان دارد و مصرف آن کودکان را قد بلندتر می کند.

اثر تخم مرغ در قد کودک

طبق تحقیقات معلوم شده که گنجاندن تخم مرغ در برنامه غذایی کودکان کشورهای فقیر و در حال توسعه می تواند رشد آنها را بهتر کند و کودکان در آینده قد بلندتر باشند.«لورا اینوتی» سرپرست ارشد تیم تحقیق از دانشگاه واشنگتن، در این باره می گوید:«تخم مرغ می تواند منبع خوب مواد مغذی برای رشد کودکان باشد و این احتمال وجود دارد که در کاهش بروز کوتاه قدی در جهان نقش داشته باشد.»
مطالعه نشان داده است کودکانی که روزانه یک تخم مرغ می خوردند با کاهش شیوع کوتاه قدی تا 47 درصد و کاهش وزن تا 74 درصد مواجه بودند.

مصرف تخم مرغ باعث قد بلند شدن کودکان می شود؟

آثار تخم مرغ در قد کودک

در این مطالعه، به کودکان 6 تا 9 ماه به مدت شش ماه روزانه یک تخم مرغ داده شد و در مقابل به گروه کنترل تخم مرغی داده نشد.
محققان با مشاهده نتایج این مطالعه در مورد قد بلندتر کودکانی که تخم مرغ خورده بودند مصرف این ماده مغذی را برای کودکان توصیه می کنند.

تاثیر تخم مرغ در بلند قد شدن کودک

منبع : مهر
مطالب مشابه را ببینید!