طولانی ترین لباس عروس جهان رکورد زد

این لباس در شهر بخارست به تن عروس خانم رفت.

این لباس در یکی از بلوارهای اصلی شهر توسط کارشناسان گینس اندازه گیری شد.

طول این 2.75 کیلومتر اندازه گرفته شد.رکورد قبلی مربوط به لباسی بود که طولش 2844 متر بود.

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

مطالب مشابه را ببینید!