عکس هایی از دوبلرهای سریال افسانه دونگ یی

عکس هایی از دوبلرهای سریال افسانه دونگ یی

بهروز علیمحمدی

حسن عرفانی

شراره حضرتی

مینو غزنوی

منوچهر والی زاده

شکوفنده

دوبلر افشانه دونگ یی

نصراله مدقالچی

شهروز ملک آرایی

سعید شیخ زاده

تورج نصر

ناصر نظامی

صنم نکواقبال

کریم بیانی

کامبیز شکوفنده

جواد پزشکیان

فرانک رفیعی

دوبلرهای فیلم افسانه دونگ یی

نوشته های مشابه