عکس هایی تلخ از قربانیان مدرسه پیرانشهر

عکس هایی از قربانیان حادثه اخیر مدرسه پیرانشهر را مشاهده می کنید.

حادثه پیرانشهر

حادثه پیرانشهر

حادثه پیرانشهر

حادثه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

مدرسه پیرانشهر

نوشته های مشابه