کوچکترین خانه دنیا را ببینید!

این خانه بسیار کوچک را ون بو لی منتزل ساخته است.

این خانه یک پنجره کوچک، سقف و دارای چهار چرخ برای حمل آسان تر است.وقتی به به بغل خوابانده شود به جای اتاق خواب هم می شود از آن استفاده کرد.

کوچکترین خانه دنیا

کوچکترین خانه دنیا

خانه کوچک

خانه کوچک

کوچکترین خانه جهان

خانه عجیب

مطالب مشابه را ببینید!